Inne

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej www.angielski.edu.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został ustalony przez firmę Edgard Mariusz Jachimczuk, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.angielski.edu.pl.

Korzystając z platformy e-learningowej Angielski.edu.pl i jej zasobów, rejestrując się na platformie, akceptujesz zasady regulaminu serwisu www.angielski.edu.pl  oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem http://angielski.edu.pl/inne/inne/regulamin . Natomiast aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem http://angielski.edu.pl/inne/inne/polityka-prywatnosci 

Właścicielem serwisu www.angielski.edu.pl jest:

Edgard Mariusz Jachimczuk

Belgijska 11

02-511 Warszawa

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 521-11-06-034, REGON: 11868276,

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.angielski.edu.pl

Firma – Edgard Mariusz Jachimczuk, właściciel serwisu www.angielski.edu.pl  

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.angielski.edu.pl  

Administrator - Edgard Mariusz Jachimczuk właściciel serwisu www.angielski.edu.pl, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Rodzaj i zakres usługi

Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie osobistego konta na platformie e-learningowej www.angielski.edu.pl celem korzystania z zasobów edukacyjnych platformy przeznaczonych do nauki języków obcych online.

Po dobrowolnej rejestracji, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty profil w celu korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu.

 1. Akceptacja warunków

Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Firmę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach:

- korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną z zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),

- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),

- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).

Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

 1. Konto Użytkownika

Użytkownikiem Serwisu może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać Użytkownikiem Serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów Serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres siedziby Firmy.

Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wybranych treści edukacyjnych Serwisu.

Unikalny login (nazwa konta) nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich. Nazwa konta jest opcjonalnie widoczna dla wszystkich użytkowników Serwisu i nie powinna zawierać żadnych danych osobowych.

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących powodować destabilizację działania serwisu Firmy lub mogących utrudniać korzystanie z usług przez innych Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Firmy, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.

Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.

Użytkownik dobrowolnie i świadomie oświadcza, że ma ukończone 16 lat i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11,02-511 Warszawa, do celów rejestracji konta i usług świadczonych przez platformę Angielski.edu.pl na czas korzystania z jej zasobów.

Każdy Użytkownik posiada prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującymi po dniu 25 maja 2018 roku.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 1. Wymagania techniczne

Korzystanie z zasobów platformy wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności jest możliwe również za pomocą tabletów i smartfonów.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:

 • posiadanie najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
 • minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024x768,

 

Angielski.edu.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

       7. Dostęp do usługi

Dane na temat historii nauki Użytkownika, wykonanych powtórek, zbierane przez system celem optymalizacji procesu nauki i prawidłowej realizacji usługi, są zachowywane przez okres minimum 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie usunie konta.

 1. Umowy między Firmą a Użytkownikiem

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie

Umowa prowadzenia konta w Serwisie zawierana jest bez pobierania opłat od Użytkownika. Zawarta dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

Spółka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

 1. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres siedziby Firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Serwisu lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Spółkę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Spółka dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 8 godzin.

       10. Treść kursów i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie Angielski.edu.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Angielski.edu.pl materiałów, do których Angielski.edu.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

       11. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://angielski.edu.pl/inne/inne/regulamin 

Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Firmy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy zamieszczony w regulaminie.

O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Spółka powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.

Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11,02-511 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwana dalej Administratorem). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:
  - korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)
  - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z płatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl  (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  - dokonywania transakcji na platformie www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  - wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
  - wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).
  Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Angielski.edu.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Angielski.edu.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja czy nauka w serwisie.
 3. Korzystanie z Angielski.edu.pl, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Angielski.edu.pl.

 

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Angielski.edu.pl, ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych jakie wykonujemy w ramach korzystania z usług Angielski.edu.pl

 • Dane konta i dane profilowe: tworząc konto Użytkownika wymagane są podstawowe informacje kontaktowe. Dane te obejmują e-mail, hasło do serwisu, imię, nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani świadczyć Ci płatnych usług. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach na podstawie własnej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie ocenić ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
 • Obsługa Użytkownika: Angielski.edu.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Angielski.edu.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 • Formularz kontaktowy: Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Angielski.edu.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Angielski.edu.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 • Konkursy i akcje promocyjne: Od czasu do czasu w Angielski.edu.pl organizowane są konkursy i akcje promocyjne. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie czy akcjach promocyjnych są przetwarzane przez Angielski.edu.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z konkursem czy akcją promocyjną.
 • Logi serwera: Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, zapisywane są: data i godzina przesłania żądania, adres IP komputera wykonującego żądanie, adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami, treść i status żądania, ilość danych przesłanych w odpowiedzi, nagłówki HTTP przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. rodzaj i wersję przeglądarki, ustawiony język, stronę przekierowania).
 • Historia korzystania z Serwisów: Na serwerach Usługodawcy przechowywane są dane przesyłane przez użytkowników takie jak historia korzystania z serwisów Usługodawcy, odpowiedzi na pytania w ramach ćwiczeń i testów, zapytania wyszukiwania, listy słownictwa, informacje na temat historii dokonywanych zakupów i rozliczeń, użytkowanie forum (np. wpisy na forum) adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których użytkownicy korzystają z naszych usług.  W ramach Serwisu dostępna jest funkcja forum, gdzie można pisać prywatne wiadomości do innych użytkowników, zamieszczać treści lub zadawać pytania.
 • Google Analytics, Google AdSense i remarketing: Na stronie Angielski.edu.pl wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google umożliwiają do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Serwisie. W ramach niektórych serwisów Usługodawcy mogą być wyświetlane reklamy Google AdSense.
  Korzystamy także z mechanizmu remarketingu oferowanego przez Google do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam u osób odwiedzających nasze Serwisy. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Google.
 • Facebook: Integralną częścią sklepu jest Facebook Pixel - narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z piksela mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.
 • Profilowanie: Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Stosowane narzędzie analityczne pomaga nam mierzyć skuteczność prezentowanych reklam.

 

 

Część III. Polityka plików „cookies”

Tak jak wiele innych serwisów internetowych Angielski.edu.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Poniżej mają Państwo szczegółowy opis w jaki sposób Angielski.edu.pl  wykorzystuje tego typu technologie.

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?
Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosujemy je w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki "cookies" pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie ciasteczek na swoim urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie ciasteczek uniemożliwi jednak zalogowanie się w Angielski.edu.pl.

 

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Angielski.edu.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w Angielski.edu.pl w następujących celach:
 2. Angielski.edu.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Angielski.edu.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 1. zawarcia i wykonywania umowy, między Angielski.edu.pl a użutkownikiem w tym prowadzenie konta w serwisie i obsługa płatności;
 2. sprawnej obsługi usług, zapewnienia ich wysokiej jakości, rozwiązywania problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 4. umożliwienie korzystania z nauki języków za pomocą narzędzi do tego przygotowanych;
 5. dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników;
 6. monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników obejmujące poruszanie się na stronie, postępy w nauce;
 7. kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon, push;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu,
 9. obsługa reklamacji na platformie Angielski.edu.pl;
 10. obsługa reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 11. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Angielski.edu.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;
 12. obsługa zgłoszeń Użytkowników przekazywanych działowi obsługi użytkownika poprzez e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie Angielski.edu.pl;
 13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 14. organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 15. zapewnienie obsługi usług płatniczych i zabezpieczenie płatności w serwisie;
 16. statystycznych;
 17. archiwizacyjnych;
 18. opracowywanie nowych usług i produktów;
 19. prowadzenia forum.

 

Część V. Udostępnianie danych

 1. Angielski.edu.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Angielski.edu.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 2. Jeżeli wyrazisz na to zgodę Angielski.edu.pl bedzie przekazywać Twoje dane osobowe firmom współpracującym celem przesyłania Ci promocji, materiałów wspierających i optymalizujących naukę języków obcych;
 3. Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę, aby:
  1. nazwa Twojego konta, dane przypisane do konta podane dobrowolnie i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach Serwisu np. w forum;
  2. Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki były widoczne dla osób, które dodasz do listy znajomych;
  3. Do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Angielski.edu.pl do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi w ramach platformy Angielski.edu.pl;
 4. Angielski.edu.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Angielski.edu.pl lub wymienione podmioty.

 

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

 

Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to nie gdy będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.

 

Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

 

Jak cofnąć zgodę na otrzymywania wiadomości marketingowych? Zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę “moje dane” i odznacz własnoręcznie odpowiednią zgodę. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeśli do nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, wyłączymy wskazane zgody.

 

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Angielski.edu.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Angielski.edu.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli chodzi o transakcje płatnicze to dane są przetwarzane jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów tylko informacje odnośnie statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Część VIII. Zmiana postanowień
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej

 

 

 

Polityka Prywatności fanpage’a Angielski.edu.pl na portalu Facebook

 

 

Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest Edgard Sp. z o.o., Warszawa, ul. Belgijska 11, 02-512 Warszawa, NIP: 521-354-28-68, REGON: 142047276, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ("Administrator"). Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:
- wyświetlanie osobom, które polubiły fanpage lub go obserwują, treści dotyczących nauki języka obcego, aktualnych promocji, ciekawostek i nowości dotyczących nauki języków obcych,
- odczytywanie i odpowiadanie na reakcje i komentarze dotyczące treści zamieszczanych na fanpage'u,
- otrzymywanie i odpowiadanie na wiadomości prywatne przesłane na fanpage'u lub za pośrednictwem aplikacji Messenger,
- monitorowanie ilości osób, które polubiły lub obserwują fanpage oraz zasięgów, reakcji i komentarzy dotyczących treści publikowanych na fanpage'u.

 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres 15 lat lub do chwili odwołania.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Edgard Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem fanpage'a Angielski.edu.pl należącego do Edgard Sp. z o.o.: oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak polubienie i obserwowanie fanpage'a czy reagowanie na treści publikowane na fanpage'u.
3. Korzystanie z fanpage’a Angielski.edu.pl lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi powinno być poprzedzone zapoznaniem się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Prywatności Facebook.
4. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- żądania dostępu do Twoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
- prawo do przeniesienia danych osobowych.
W tych celach należy zmienić ustawienia prywatności w profilu użytkownika lub skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby.

 

 

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez fanpage Angielski.edu.pl

 

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych, jakie wykonujemy w ramach korzystania z usług fanpage'a Angielski.edu.pl.
1. Dane konta i dane profilowe: wykonując jakąkolwiek akcję na którymś z fanpage'ów należących do Edgard Sp. z o.o odostępniasz nam te Twoje dane, któe są widoczne publicznie na fanpage'u: imię i nazwisko (nazwę profilu) oraz zdjęcie profilowe. Udostępnienie tych danych jest konieczne, abyśmy widzieli, że polubiłeś nasz fanpage lub go obserwujesz i mogli zobaczyć Twoje reakcje i komentarze na publikowane przez nas treści i odpowiadać na nie.
2. Obsługa Użytkownika: Edgard Sp. z o.o. może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z poszczególnymi fanpage'ami poprzed wiadomości prywatne i w aplikacji Messenger. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Edgard Sp. z o.o. będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
3. Reklamy Facebook: Dane pochodzące z fanpage'ów na Facebooku mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, analizowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.

 

 

Część III. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Edgard Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników fanpage'ów w następujących celach:
1. kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę,
2. publikowanie treści na fanpage'ach spełniających oczekiwania jak największej ilości osób, które polubiły lub obserwują fanpage oraz ich znajomych,
3. minotorowanie aktywności osób, które polubiły lub obserwują fanpage na fanpage'u (reakcje, komentarze, posty),
4. odpowiadanie na komentarze oraz wiadomości prywatne wysłane poprzez stronę na Facebooku lub aplikację Messenger,
5. emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebook zgodnie z Polityką Prywatności Facebook,
6. analizowanie wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook.
Edgard Sp z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

 

Część IV. Udostępnianie danych

1. Edgard Sp z o.o. może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Edgard Sp. z o.o.), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
2. Wykonując jakiekolwiek reakcje na fanpage'u Angielski.edu.pl wyrażasz zgodę, aby:
- nazwa Twojego konta (imię i nazwisko) zdjęcie przypisane do konta i Twoja reakcja lub komentarz były widoczne dla wszystkich innych osób odwiedzających fanapge,
- Twoja reakcja na nasz post lub ofertę była widoczna dla wszystkich Twoich znajomych,
- informacje o Twoich polubieniach, rekacjach na posty i klikniięciach linków były wykorzystywane dotworzenia odpowiednich grup odbiorców reklam, emitowania reklam wśród właściwej grupy odbiorców, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, analizowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook.
- Do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Edgard Sp. z o.o do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi w ramach fanpage'u.

 

3. Edgard Sp. z o.o. może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez fanpage lub wymienione podmioty.

 

 

Część V. Metody kontroli po stronie Użytkownika
Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to, gdy nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.
Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych przez fanpage? Zaloguj się na swoje konto na Facebook, wejdź na fanpage i kliknij Cofnij polubienie strony lub Przestań obserwować. Możesz też w dowolnym momencie usunąć każdy swój post oraz komentarz. Możesz też to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z działem bok: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, usuniemy Cię z listy osób obserwujących lub lubiących fanpage i/lub usuniemy Twoje komentarze oraz reakcje.

 

Część VI. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Edgard Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Edgard Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

 

Część VII. Zmiana postanowień

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej http://angielski.edu.pl/inne/inne/polityka-prywatnosci

 

 

call Stella

Call Stella

Call Stella

Polska na 10. miejscu w rankingu znajomości angielskiego

naglowek 

Polska na 10. miejscu w rankingu znajomości angielskiego

Polska zajęła wysokie miejsce w rankingu znajomości języka angielskiego. Badanie zostało przygotowane przez międzynarodową organizację Education First i objęło blisko 1,7mln osób w ponad 50 krajach. Kogo wyprzedziliśmy?

Education First to instytucja oferująca międzynarodowe programy edukacyjne, która umożliwia naukę nowego języka, poznanie obcej kultury oraz rozpoczęcie studiów. Badanie poziomu znajomości języka angielskiego na świecie zrealizowane przez EF wykazały silną pozycję naszego kraju.

  

Polacy nieźli w angielskim

Badanie informuje nie tylko o miejscach poszczególnych państw, ale również poziomie angielskiego w danej grupie krajów. Najwyższy wskaźnik: ,,Bardzo wysoka znajomość” została przypisana pierwszej 5-tce zestawienia, tzn. Szwecji, Danii, Holandii, Finlandii oraz Norwegii. ,,Czołówka państw, w których dobry angielski jest czymś powszechnym to kraje, w których edukacja nie tylko jest szalenie istotna, ale przede wszystkim efektywna” – ocenia Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou. - ,,Angielski jest tam stałym elementem np. w TV, gdzie filmy przeważnie emituje się z napisami zamiast dubbingiem.” Miejsca od 6 do 13, a więc grupa z Polską, otrzymała notę: ,,Wysoka znajomość” angielskiego. Wynik zbliżone do naszego osiągnęli Węgrzy (7), Niemcy (9) i Czesi (11).

Ranking ułożono na podstawie rezultatów testów ze słownictwa, czytania, słuchania oraz gramatyki. Okazało się, że Polska wyprzedza, między innymi, Szwajcarię (15), Hiszpanię (18), Japonię (22), Francję (23) czy Rosję (29). Na ostatnim 54. miejscu znalazła się Libia. Z czego wynika solidny wynik Polaków?

Awans kwestią czasu?

,,Wysoka znajomość angielskiego w polskim społeczeństwie to przede wszystkim efekt dużej samodzielności uczniów” – dodaje Witkowski z EnglishForYou. - ,,Mam tu na myśli osoby, które nie są bierne, nie ograniczają się do obowiązkowych lekcji, ale same poszukują dodatkowych źródeł wiedzy, uczestniczą w profesjonalnych kursach, łączą angielski ze stylem życia, np. czytając obcojęzyczną lekturę. Z obserwacji uczniów naszej szkoły mogę stwierdzić, że takich postaw przybywa i kolejnej edycji badania możemy być jeszcze wyżej.”

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-Polska_na_10__miejscu_w_rankingu_znajomosci_angielskiego-19825.html

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

 

 

EnglishForYou to warszawska szkoła językowa, która już od ponad 12 lat z powodzeniem uczy  angielskiego. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. Słuchacze w każdej grupie rozwijają swoje umiejętności pod okiem 2 lektorów: polskiego oraz native speaker’a. Oferta EnglishForYou jest skierowana nie tylko do osób prywatnych, ale także do firm oraz instytucji.  

 

Którzy absolwenci dostaną pracę po studiach?

Głównym powodem podjęcia studiów jest chęć zdobycia wiedzy oraz kompetencji, które pozwolą znaleźć satysfakcjonującą pracę. Wielu absolwentów spotyka rozczarowanie po pierwszym kontakcie z rynkiem pracy – co decyduje, że niektórym jednak się powodzi?

student

Każdego roku rynek pracy zalewa fala absolwentów uzbrojonych w CV oraz dyplom, zdeterminowanych by wykonać pierwszy krok na drodze swojej kariery. Zderzenie z twardą rzeczywistością dla wielu z nich jest brutalne, ponieważ znalezienie satysfakcjonującej pracy nie jest proste, szczególnie w czasach, gdy słowo ,,kryzys” zadomowiło się na dobre w świadomości przedsiębiorców.

Jak znaleźć dobrą pracę?

W dzisiejszych czasach o atrakcyjności pracownika przede wszystkim decydują jego kompetencje oraz doświadczenie. Nie idzie to jednak w parze z dyplomem ukończenia studiów wyższych, szczególnie w polskich realiach, gdzie realna wartość wykształcenia dezawuuje się w niepokojącym tempie. Potwierdza to prestiż największych polskich uczelni, który sytuuje szkoły wyższe takie jak Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski w czwartej setce rankingu magazynu ,,The Times Higher Education” (w zestawieniu zwyciężył California Institute of Technology w USA). W efekcie, osoby poszukujące pracy zwiększą swoje szanse na rynku poprzez samodoskonalenie praktycznych umiejętności, dotyczy to zwłaszcza branży IT.

Którzy absolwenci poradzą sobie na rynku pracy? Odpowiedź może brzmieć kuriozalnie: ci, którzy już pracę posiadają. Studenci, decydujący się na godzenie praktyk z zajęciami na uczelni zdobywają praktyczną wiedzę w firmach oraz instytucjach, która procentuje zatrudnieniem na częściowym etacie. Imponujące portfolio stawia takie osoby w zupełnie innej, znacznie korzystniejszej, sytuacji niż absolwentów, którzy dopiero zaczynają rozglądać się za opcjami kariery dla siebie.

Warto inwestować w siebie

Kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje związane ze znajomością języków obcych. Nie wystarczy już wpisać informację w CV, ponieważ angielski, niemiecki i inne języki często są sprawdzane w normalnej rozmowie podczas spotkania rekrutacyjnego. ,,Nauka angielskiego w szkole nie przystaje do warunków praktycznej pracy. Nacisk na konwersacje i zasób słownictwa powinien być zdecydowanie większy, dlatego studenci inwestują w siebie, np. zapisując się na kursy pod okiem native speakera” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.

To, że nauka języka obcego ma najczęściej na celu pomóc w znalezieniu pracy potwierdza badanie przeprowadzone w styczniu 2012r wśród uczniów szkoły angielskiego EnglishForYou z Warszawy. ,,W ankiecie wzięły udział osoby w różnym wieku i, co ciekawe, aż 70% studentów wskazało w kontekście nauki języka, że znalezienie w przyszłości dobrej pracy jest dla nich bardzo ważne” – dodaje Witkowski.  

Rekordowe bezrobocie wśród młodych

Wg danych resortu pracy, w marcu 2012r w Polsce było zarejestrowanych 236 tysięcy bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że co dziesiąty bezrobotny ma ukończone studia. Świadczy nie tylko o obniżeniu rangi dyplomu (w Polsce aż 27% aktywnych zawodowo posiada wyższe wykształcenie), ale także poważnym problemie na rynku pracy. Co gorsza, kryzys szans dla młodych po studiach obejmuje całą Europę –z danych podanych przez Eurostat w maju 2012r wynika, że aż 5,5mln obywateli UE poniżej 25. roku życia jest bezrobotnych.

W obliczu tak przygnębiających statystyk troska o zdobycie cennego doświadczenia jak najwcześniej zdaje się być słuszna. Pomocne może być też ciągłe samodoskonalenie, ale w kierunkach, na które istnieje realny popyt, tzn. znajomość innowacyjnych technologii, nauka języków obcych oraz komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Absolwenci, stawiający wszystko wyłącznie na edukację proponowaną przez uczelnie mogą się srodze rozczarować.

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na

http://angielski.edu.pl/forum/t-Ktorzy_absolwenci_dostana_prace_po_studiach-19742.html

 

 Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

 

EnglishForYou to warszawska szkoła językowa, która już od ponad 12 lat z powodzeniem uczy  angielskiego. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. Słuchacze w każdej grupie rozwijają swoje umiejętności pod okiem 2 lektorów: polskiego oraz native speaker’a. Oferta EnglishForYou jest skierowana nie tylko do osób prywatnych, ale także do firm oraz instytucji.  

 

26 września Międzynarodowym Dniem Języków Obcych

naglowek

26 września Międzynarodowym Dniem Języków Obcych

Znajomość języków obcych umożliwia swobodne podróżowanie, nawiązanie międzynarodowych kontaktów i zdobycie dobrze płatnej pracy. O rosnącej roli języków obcych  w naszym życiu warto pomyśleć 26 września w Międzynarodowym Dniu Języków Obcych.  


efy-dzienNauka języków obcych stanowi coraz bardziej znaczący element systemu edukacji. Egzaminy językowe stały się obowiązkowe na niższych szczeblach kształcenia, co mobilizuje uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do większego wysiłku w tym kierunku. Zajęcia z native speaker’ami odbywają się już nawet w przedszkolu, jednak jest to program, na który wciąż stać nielicznych.

Jakiego języka warto się uczyć? Co zrobić, aby szybko opanować dany język?

To najbardziej typowe pytania. Warto przy tym mieć świadomość, że w wielu krajach edukacja sprzyja temu, aby dzieci stawały się multijęzykowe, np. rząd Szkocji planuje wprowadzenie obowiązku nauki aż dwóch języków obcych już od 4-tego roku życia! Co ciekawe, nawet niemowlaki mogą być dwujęzyczne, dlatego rodzice posługujący się nie tylko ojczystym językiem mogą już od samego początku pracować nad rozwojem swojej pociechy.

Po co nam angielski?

Globalizacja przyśpiesza, a świat wydaje się coraz mniejszy. Bez biegłej znajomości co najmniej jednego języka obcego trudno marzyć o imponującej karierze. ,,Nowi uczniowie najczęściej chcą doskonalić język z myślą o zwiększeniu swoich szans na rynku pracy” – mówi Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou. - ,,Choć angielski nie jest największym językiem świata to zdecydowanie jest on najważniejszy w kontekście funkcjonowania międzynarodowych korporacji, biznesu, kultury masowej oraz dyplomacji.”

Blisko 935 mln osób posługuje się językiem mandaryńskim jako ojczystym, głównie w Chinach, Malezji i Singapurze. Drugie miejsce zajmuje hiszpański z 387 mln native speaker’ów, trzeci jest angielski z 365 mln. ,,Angielski jest zdecydowanie najczęściej wybieranym językiem obcym do nauki, jego zasięg jest więc nieporównywalnie większy niż np. mandaryńskiego. 26 września warto zastanowić się jak sami stoimy z angielskim i ile dobrego mogłoby przynieść jego opanowanie” – dodaje Witkowski z ze szkoły EnglishForYou w Warszawie.

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-26_wrzesien_Miedzynarodowym_Dniem_Jezykow_Obcych-19713.html


Materiał przygotowany przez
www.EnglishForYou.pl

 
EnglishForYou to warszawska szkoła językowa, która już od ponad 12 lat z powodzeniem uczy  angielskiego. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. Słuchacze w każdej grupie rozwijają swoje umiejętności pod okiem 2 lektorów: polskiego oraz native speaker’a. Oferta EnglishForYou jest skierowana nie tylko do osób prywatnych, ale także do firm oraz instytucji.  

  

Szkoły językowe stawiają na konwersacje

header 

Szkoły językowe stawiają na konwersacje

Coraz więcej młodych ludzi garnie się do nauki języków obcych, ale, mimo to, szkoły, oferujące tradycyjny model nauczania tracą na zainteresowaniu. Sposobem na przyśpieszenie nauki są intensywne konwersacje.  

Rozpoczęty rok szkolny zachęca do postawienia pytań na temat systemu edukacji. Oprócz obowiązkowych zajęć w szkole czymś naturalnym stało się uczęszczanie na płatne zajęcia w szkole językowej. Z czego to wynika i dlaczego niektóre szkoły językowe są popularniejsze od pozostałych?

Nauka już od najmłodszych lat

Języki obce odgrywają coraz większą rolę w życiu zawodowym, dają również ogromne możliwości, jeśli chodzi o samorealizację oraz marzenia podróżnicze. Przekłada się to na szkoły oraz uczelnie, w których znajomość angielskiego lub niemieckiego jest skrupulatnie sprawdzana egzaminami już na wczesnym etapie kształcenia.

W związku z tym, presja osiągania systematycznych postępów przez ucznia jest duża, dlatego rodzice decydują się posłać dziecko do szkoły językowej. W większych aglomeracjach popularność zdobywają nawet przedszkola językowe, które już od 2. roku życia oswajają maluchy z obcymi językami. W opinii psychologów, sprzyja to rozwojowi dzieci: ćwiczy umysł oraz czyni naukę znacznie bardziej intuicyjną niż w późniejszym wieku. Rosnący popyt i oczekiwania sprawiają jednak, że profesjonalne szkoły językowe muszą nadąż za tempem zmian i poszukiwać nowych, skutecznych metod edukacji.

Znajomość języka służy.. rozmowie

ludziePod natłokiem podręczników, ćwiczeń i audio-nagrań łatwo zgubić właściwy sens prowadzenia zajęć. Przeżytkiem staje się już model nauki oparty na uzupełnianiu pustych miejsc w tekście albo uczeniu się regułek gramatycznych na pamięć. W klasach często panuje cisza, ponieważ uczniom zleca się samodzielne ćwiczenia, następnie czyta się nauczycielowi swoje odpowiedzi, a on je ocenia. W przypadku kursów pod kątem konkretnych egzaminów, w lekcjach bierze udział 15 lub więcej osób, a jest to stanowczo za dużo, aby lektor mógł pochylić się nad umiejętnościami konkretnego ucznia.

,,Z językiem obcym przede wszystkim trzeba się oswoić, a nie ku temu lepszej okazji niż poprzez konwersacje. Bywa tak, że nawet dobrzy uczniowie mają barierę w mówieniu, np. po angielsku. Uważamy, że optymalnym modelem dydaktycznym jest system dualny” – komentuje Piotr Witkowski z EnglishForYou.pl.

System dualny polega na prowadzeniu grupy przez dwóch lektorów – polskiego specjalisty od gramatyki oraz native speaker’a, z którym przez całe zajęcia prowadzi się dyskusję, ćwicząc akcent oraz słownictwo. Ważną kwestią jest również liczebność grup oraz odpowiednie dopasowanie poziomu uczestników kursu.

,,Szkoły, które w obawie przed niższym zyskiem nie chcą wprowadzić kilkuosobowych grup skazują się, w mojej opinii, na utratę klientów” – ocenia Piotr Witkowski z EnglishForYou.pl. - ,,Zupełnie inaczej pracuje się, np. w gronie 5 osób niż przy pełnej sali. Do tych potrzeb dopasowujemy również infrastrukturę szkoły, czego wyrazem jest np. kafejka dyskusyjna.”

Ewolucja szkół językowych

Dużą zaletą prywatnych szkół językowych jest ich elastyczność, ponieważ są w stanie szybko zareagować na rosnące oczekiwania uczniów. Przełamanie lęku przed wypowiadaniem się w obcym języku, wzbogacanie słownictwa, nauka kluczowych zwrotów – przy odpowiednich priorytetach gramatyka staje się formalnością, dlatego szkoły językowe inwestują coraz więcej w utalentowanych native speaker’ów oraz specjalne sale do dyskusji po zajęciach. Ponadto, rośnie liczba ofert nauki języka połączonej z wakacjami za granicą, szczególnie popularne są tu kursy językowe w Anglii, Hiszpanii i Francji.

Osoby pragnące rozwijać się w tym kierunku nie mają więc powodów do narzekań. Duża konkurencja na rynku sprzyja też obniżeniu cen za kursy oraz dodatkowym benefitom w postaci, np. konkursów dla uczniów. Szkoły językowe wychodzą do obecnych oraz potencjalnych klientów – dzieje się to choćby za pośrednictwem mediów społecznościowych, dlatego przed wyborem szkoły warto sprawdzić czy istnieje ona na Facebooku, a tam: przygotowuje dla uczniów niespodzianki, organizuje konkursy, eventy, przesyła porady oraz materiały dydaktyczne. Nauka w szkole, która jest otwarta i troszczy się o przyjazną atmosferę może być dużym argumentem za skorzystaniem z jej usług. 

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-Szkoly_jezykowe_stawiaja_na_konwersacje-19691.html 

 

 

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.

 

Uczę się angielskiego - ale jakiego?

'Uczę się angielskiego' – ale jakiego? 
 
Patrycja Jeziorek - lektor i egzaminator TELC w warszawskiej szkole angielskiego  English For You przedstawia różne odmiany języka angielskiego.
 
Wielu z nas może pochwalić się tym, że zna bądź uczy się języka angielskiego. Jednakże większość z nas może też zadać sobie pytanie – jakiego? Język angielski jest obecnie chyba najpopularniejszym językiem komunikacji na świecie, ale ma wiele odmian. Ile osób na świecie mówi po angielsku? I jaki to jest angielski? Postaram się opowiedzieć o tym poniżej.

Angielski jest jednym z najpowszechniej używanych języków na świecie (nie licząc Chińskiego :) ). Szacuje się, że dla ok. 380 milionów ludzi jest to pierwszy język, a drugie tyle używa go jako języka drugiego. Najwięcej osób mówiących tym językiem jest w USA – dla ponad 200 milionów mieszkańców jest on językiem ojczystym. Ponad 80% użytkowników Internetu komunikuje się po angielsku. Angielski jest oficjalnym językiem, lub ma szczególny status na ponad 75 terytoriach naszego globu. Ci, którzy na co dzień nie mówią po angielsku, namiętnie zapożyczają z niego słówka bądź zwroty, wplatając je do swojego rodzimego języka. Np. Japończycy w pogodne dni udają się na 'pikunikku' (ang. picnic – piknik), a Włosi programują swoje komputery za pomocą 'il software' (ang. software – oprogramowanie). 

Jednakże to, że angielski jest tak powszechny na świecie nie oznacza, że wszyscy mówią tym samym językiem. Tzw. World Standard English można podzielić na kilka podstawowych grup, a te na wiele mniejszych odmian. Najbardziej rozpoznawalne z nich to British English, American English, Australian English czy African English. Dodatkowo, w skład American English wchodzą też Northern, Midland, Southern czy Black English Vernacular, a w skład British English np. Scottish English, Irish English czy Welsh English. Co więcej, rozróżniamy także mnóstwo różnych akcentów. Niemalże każdy region Wielkiej Brytanii ma swój charakterystyczny akcent, czyli sposób wymowy słów i zdań. Wprawne ucho pozna więc, czy mówiący pochodzi z Liverpoolu czy też może z Glasgow. Również Amerykanin z Teksasu będzie mówił z innym akcentem niż ten z Florydy.

Poznajmy w skrócie najbardziej popularne odmiany angielskiego:

British English (odmiana brytyjska)
Jest to wersja języka angielskiego używana na terenie Wielkiej Brytanii. W wymowie jest ona oparta na RP, czyli tzw. Received Pronunciation, wzorowanej na wymowie wykształconych mieszkańców Anglii. W samym Zjednoczonym Królestwie istnieje jednak wiele różnych dialektów i akcentów, i mówi się, że RP jest używane jedynie przez ok. 2% Brytyjczyków. Podstawą powszechnie używanej gramatyki angielskiej są reguły utworzone właśnie w odmianie brytyjskiej.

American English (odmiana amerykańska)
To odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych przez osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Istnieje ogólnoamerykański wzorzec poprawnego języka angielskiego (General American) i dialekty regionalne. Największe różnice między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim dają się zauważyć w intonacji i akcencie, ale także w wymowie niektórych wyrazów (np. can't). Wymowa amerykańska jest bardziej konserwatywna niż brytyjska, tzn. zachowało się w niej wiele cech XVIII-wiecznej angielszczyzny brytyjskiej. Amerykański angielski ma również całkiem sporą bazę odrębnego słownictwa, a gramatykę traktuje nieco bardziej liberalnie. :) Ta wersja angielskiego jest popularna w świecie nie-anglojęzycznym, głównie z racji ogólnego trendu 'amerykanizacji' i wszechobecnej pop-kultury z tego kraju (muzyka, filmy, seriale, itp.).

Australian English (odmiana australijska)
Australijska odmiana języka angielskiego, jak sama nazwa wskazuje, jest używana w Australii. Jest ona w bardzo wielu aspektach podobna do odmiany brytyjskiej jakkolwiek istnieje kilka rzeczy, w których wykazuje podobieństwo do odmiany amerykańskiej. Istnieje też spora ilość zapożyczeń z języków Aborygenów. Charakterystyczną cechą australijskiego jest używanie zdrobnień czy skróconych wersji słów, np. smoko (od ang. smoking break – krótka przerwa w pracy, np. na papierosa). Poza tymi trzema głównymi, istnieją takie, które często są po prostu dialektami, ale są dość powszechnie używane. Należą do nich:

Scottish English (odmiana szkocka)
Jest to odmiana używana w Szkocji, charakteryzująca się przede wszystkim dużą ilością zapożyczeń z języków celtyckich. Ma też dość charakterystyczną wymowę i akcent.

Welsh English (odmiana walijska)
To wersja używana w Walii, dużo bardziej melodyjna niż inne, o akcencie odrębnym od standardowego brytyjskiego. Ma sporo zapożyczeń z języka walijskiego.

Irish English / Hiberno-English (odmiana irlandzka)
Jest to dialekt używany na terenie Irlandii, głownie Irlandii Północnej. Jest on pod dużym wpływem rdzennego języka irlandzkiego. Ma odrębną wymowę i słownictwo (głównie zaczerpnięte z języka irlandzkiego), ale również oryginalną składnię i pewne reguły gramatyczne. Na przykład w języku irlandzkim nie ma słów "tak" i "nie" używanych jako odpowiedź na pytanie. Również posługując się angielskim, Irlandczyk raczej powtórzy czasownik: "Are you coming home soon?" "I am."

South African English (odmiana południowoafrykańska)
Ta odmiana języka angielskiego jest używana w Republice Południowej Afryki. Gramatycznie jest identyczna z odmianą brytyjską, jednakże rozwinęły się dosyć duże różnice w słownictwie. Istnieje bardzo duża liczba zapożyczeń z germańskiego języka Afrikaans (język holenderski, który rozwinął się w Afryce) oraz z rodzimych języków afrykańskich. 

Odpowiedzmy zatem na pytanie: jakiego angielskiego uczymy się w szkołach językowych?
Większość standardowych kursów języka angielskiego, opartych na podręcznikach przygotowywanych przez specjalistów w wielu wydawnictwach, uczy nas tzw. Standard English. Jest to język brytyjski, zwany także 'BBC English', gdyż był on swego czasu wymagany wśród prezenterów radia i telewizji BBC. Jeśli jednak podręcznik jest współczesny i naprawdę dobrze zaprojektowany, pozwoli nam zapoznać się również z American English, który jest być może nawet bardziej popularny w praktyce, a nawet z Australian English. Materiały audio pozwalają nam też na zapoznanie się z wieloma różnymi akcentami.

Najlepszą metodą nauki jest praktyczne połączenie zajęć polskiego lektora, który jest odpowiedzialny za gramatykę, opracowanie słownictwa oraz weryfikację wiedzy z zajęciami konwersacyjnymi z Native Speakers. Ci ostatni to rodzimi użytkownicy języka, pochodzący nie tylko z Wielkiej Brytanii czy USA, ale też krajów afrykańskich, Australii czy Indii. System dualny zajęć, który oferowany jest przez niektóre szkoły angielskiego zdecydowanie może przybliżyć różne odmiany angielskiego. Wtedy nauka to nie tylko wkuwanie tony nowych słówek, ale uczestniczenie w ciekawych konwersacjach. Kontakt z żywym językiem to wspaniała okazja na wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych oraz przełamanie barier w mówieniu. Podświadomie zaczynamy mówić i myśleć po angielsku, bo wiemy że nasz rozmówca nie zna polskiego i na nic się zdadzą wstawki typu „a jak to jest po angielsku”. Gimnastykujemy nasz mózg na różne sposoby, pomagamy sobie rękami lub rysujemy komiksy, ale grunt, że się dogadujemy. Bo najważniejsze to przestać bać się mówić. Spotykając się z Native Speakers z różnych krajów, w których angielski jest językiem urzędowym dodatkowo wzbogacamy swoją wiedzę o ciekawostki kulturowe z odległych miejsc naszego globu. Oprócz tego poznajemy różne akcenty i odmiany języka.

Nie traktujmy nauki języka jako kolejny obowiązek do wykonania. Niech to będzie fajna przygoda, dzięki której spotykamy nowych ciekawych ludzi, poznajemy kultury i dzięki zdobytej wiedzy możemy się swobodnie komunikować w globalnej wiosce, jaką staje się dzisiaj świat. Pamiętajmy więc, że nie ma jednego angielskiego, jest wiele jego odmian, ale dzięki temu nasza nauka może być bardziej urozmaicona i ciekawa. W końcu, ucząc się jednego języka, mamy szansę nauczyć się tak naprawdę wielu.


Patrycja Jeziorek
Lektor języka angielskiego
Egzaminator TELC
 
 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na 
http://angielski.edu.pl/forum/t-Ucze_sie_angielskiego___ale_jakiego-19684.html
 

Jak skutecznie nauczyć się angielskiego?

Gdy zaczynasz uczyć się nowego języka, zastanawiasz się, jak to zrobić skutecznie, tak, aby Twoja nauka przyniosła pożądane efekty. Oto kilka rzeczy, o których, moim zdaniem, warto pamiętać:

Po pierwsze, nie bój się
Jednym z najważniejszych problemów osoby wkraczającej w świat nowego języka jest strach. Wielu z was czuje lęk przed odezwaniem się w języku angielskim w obawie przed ośmieszeniem się. To błąd. Najszybciej uczysz się poprzez wykorzystywanie w praktyce świeżo nabytych umiejętności oraz w efekcie doprowadzanie ich do perfekcji. Powiedzenie „praktyka czyni mistrza” (Eng. Practice makes perfect) ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zanim dziecko nauczy się samodzielnie jeść, zawartość łyżeczki wielokrotnie ląduje na stole bądź jego kolanach. Ale dziecko się nie zniechęca. Pomimo nieudanych prób zawzięcie dąży do celu, jakim jest uniezależnienie się od rodzica w sferze posiłków. I pewnego dnia osiąga ten cel. Tak samo jest z nauką języka – ćwicz jedno słowo, zdanie, etc. tak długo, aż wyjdzie ci to dobrze. Nie pozwól aby strach powstrzymał cię przed osiągnięciem upragnionego celu.

Naukowcy: Języka najszybciej nauczysz się poprzez gesty

header        

Naukowcy: Języka najszybciej nauczysz się poprzez gesty

Niemieccy naukowcy przeprowadzili badanie, mające na celu sprawdzenie jaki wpływ mają gesty na naukę języka obcego. Wyniki eksperymentu są jednoznaczne – ruchy ciała można wykorzystać by osiągnąć szybsze efekty nauki.

Manuela Macedonia oraz Thomas Knösche z Instytutu Nauk o Ludzkim Poznaniu i Mózgu im. Maxa Plancka w Lipsku zorganizowali eksperymentalny kurs językowy. Na potrzeby badania naukowcy opracowali sztuczny język ,,Vimmi”, aby mieć pewność, że uczestnicy kursu będą mieli równe szanse, a badacze uzyskają bardziej czytelne wyniki. W tym 6-dniowym kursie wzięło udział 20 wolontariuszy. Połowa materiału była przekazywana wyłącznie z pomocą pisemnych i ustnych ćwiczeń, natomiast pozostała część była nauczana poprzez ruchy ciała, towarzyszące każdemu nowopoznanemu słowu. Uczestnicy byli proszeni o wykonywanie gestów przyporządkowanych konkretnym wyrazom.

Zainteresowanie ze strony naukowców tym obszarem nauki nie dziwi Piotra Witkowskiego z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl: ,,Uczenie się na pamięć jest bardziej czasochłonne, jeśli uczeń nie poprze tego praktyką, czymś co będzie mogło mu się w łatwy sposób skojarzyć z przyswajaną wiedzą. Badanie przeprowadzone w Lipsku mogą przyczynić się do wprowadzenia metod dydaktycznych np. współgrających z ćwiczeniami fizycznymi” – mówi Witkowski.

Nauka słownictwa poprzez gesty okazała się niemal intuicyjna w przypadku łatwo nasuwających się skojarzeń, np. przy słowie ,,ciąć”, co można łatwo pokazać, okazało się jednak, że ćwiczenie sprawdziło się również w przypadku abstrakcyjnych słów, takich jak ,,raczej”, które nie mają tak oczywistych odpowiedników w fizycznych gestach.

Analizy skanów fMRI (funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy), doprowadziły parę naukowców do wniosku, że wykonywanie przemyślanych gestów w trakcie nauki aktywizuje naszą korę mózgową i pomaga stworzyć wizualizację danego słowa, które później jest nam łatwiej odtworzyć w komunikacji. 

,,Ludzie potrafią się dogadać nawet bez znajomości języka, bywa to czasochłonne, ale możliwe, ponieważ aż 55% odbieranych informacji uzyskujemy z mowy ciała. Warto więc uwzględniać ten proces podczas nauki obcego języka, np. poprzez ćwiczenia aktywizujące uczniów oraz zachęcanie ich do gestykulacji” – komentuje badanie Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl.

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-Naukowcy_Jezyka_najszybciej_nauczysz_sie_poprzez_gesty-19632.html

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.

 

 

Największe wpadki językowe w historii

naglowek\

Największe wpadki językowe w historii

,,Feel like at home” czy ,,Feel like home”? Emocje sportowe przed EURO2012 poprzedziła fala dyskusji nad wpadką językową kampanii promującej nasz kraj. Wypada ona jednak blado przy największych wpadkach językowych w historii.

ksiazka

Każdy język jest pełen niuansów, dlatego tłumacze odpowiedzialni za komunikację w międzynarodowych firmach powinni być szczególnie wyczuleni na ich późniejszy odbiór w danym kraju. To samo tyczy się tłumaczy pracujących w dyplomacji na najwyższym szczeblu polityki. Mimo wszystko, w praktyce dochodzi do zabawnych, a nieraz i szokujących, wpadek językowych.

Kampanie, które się (nie) popisały

Akcje reklamowe największych koncernów wiążą się przeważnie z wielomilionowymi nakładami, tym bardziej robi wrażenie, że mimo ogromnych budżetów dochodzi do spektakularnych nieporozumień językowych. Przykładem takiego faux pas może być próba podbicia rynku samochodów w Hiszpanii przez Mitsubishi z modelem auta nazwanym Pajero, co w lokalnym slangu oznacza ,,onanista”.

Kontrowersje wzbudził też swego czasu slogan sieci Starbucks: ,,Enjoy your morning latte”. W Niemczech, przynajmniej w pewnym slangu, ,,latte” oznacza ,,wzwód”, także wyszło to dość niefortunnie. Na pewne sytuacja trudno jednak cokolwiek poradzić, np. Coca-cola w dialekcie mandaryńskim znaczy mniej więcej: ,,klacz wypchana woskiem”, marka wydaje się więc być spalona w Chinach już na starcie.

Dyplomacja nie najwyższych lotów

Jak wiadomo, rola tłumacza w trakcie spotkań polityków jest kluczowa, inaczej nie doszliby oni do porozumienia. Niektórzy politycy próbują jednak swoich sił we władaniu obcymi językami, choć z różnym skutkiem. Z naszego rodzimego podwórka, do historii przejdzie wystąpienie po angielsku Wojciecha Olejniczaka jeszcze za czasów LiD oraz próba przywitania Condoleezzy Rice przez Donalda Tuska skwitowana delikatnym chichotem św. p. Lecha Kaczyńskiego. Jeśli ktoś szuka wpadek językowych wśród polityków, powinien odwiedzić Parlament Europejski, który jest istną wieżą Babel.

,,Instytucje unijne mają duże zapotrzebowanie na utalentowanych i inteligentnych tłumaczy, w UE funkcjonują 23 języki urzędowe, a to przekłada się na ogrom pracy dla osób znających biegle języki. Polityk uzależniony od tłumacza nie wypada korzystnie w mediach, dlatego parlamentarzyści inwestują w intensywne kursy językowe” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl.

Don’t make a village

Wpadki językowe zdarzają się również znanym i lubianym, gdyż w show biznesie wskazana jest znajomość przynajmniej języka angielskiego. Boleśnie przekonała się o tym Ewa Minge w jednym z wywiadów podczas New York Fashion Week. Z drugiej strony, niektóre gwiazdy w ogóle nie przejmują się brakami i bez kompleksów dogadują praktycznie z każdym, wystarczy posłuchać Mariusza Pudzianowskiego.

,,Charakterystycznym błędem są próby dosłownego przetłumaczenia z polskiego na język angielski. Wiele zwrotów wymaga znajomości konkretnych idiomów, a dosłowny przekład zdań najczęściej spotyka się ze zdziwieniem lub wybuchem śmiechu” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.

Kompetencje językowe to obszar, w który warto inwestować z wielu powodów. Przede wszystkim, dobra znajomość języków obcych sprzyja znalezieniu ambitnej pracy, zwiększa komfort podróżowania oraz satysfakcję z własnych zdolności. Jeśli komuś przychodzi występować publicznie, powinien on ćwiczyć słownictwo i akcent, aby uniknąć kłopotliwych wpadek, które w dzisiejszych czasach od razu zostają wytknięte.


Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-Najwieksze_wpadki_jezykowe_w_historii-19608.html 


Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl 

Zagraniczne podróże

 

 

Naglowek 

Zagraniczne podróże – poradnik poszukiwacza przygód

Wspaniałe widoki, nowe znajomości, wyprawa w nieznane – któż z nas nie marzy o egzotyce i szczypcie ryzyka podczas wakacji? Podróże w najdalsze zakątki świata to duże wyzwanie. Niespodziewane trudności można napotkać w trakcie każdego wyjazdu, warto więc skorzystać z rad doświadczonych podróżników.

Nawet nieodległa podróż wiąże się z obowiązkiem załatwienia wielu formalności. Ważne jest przemyślane spakowanie, wybór prowiantu, ułożenie planu podróży oraz zadbanie o transport. Pomyłka w oszacowaniu budżetu albo zbagatelizowanie mentalności i kultury lokalnych ludzi to jedne z najczęstszych błędów, które negatywnie odbijają się na turystach. Pytanie brzmi: na co szczególnie warto zwrócić uwagę zanim wskoczy się w samochód lub samolot?

Kodeks podróżnika

Im więcej zaoszczędzimy, tym na więcej będziemy mogli sobie pozwolić na wakacjach. Na przykład, istnieje kilka sposobów, które pozwalają zapłacić mniej za przelot. Bilety rezerwowane z dużym wyprzedzeniem są przeważnie tańsze, poza tym, sprzyja to dokładnemu zaplanowaniu wakacji. Korzystanie z last minute również oznacza oszczędność, lecz spontaniczne wyprawy w egzotyczne miejsca nie są zbyt bezpieczne. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porównywarek cenowych dostępnych w Internecie, gdyż wskazują one najatrakcyjniejsze cenowo opcje w danym okresie. Gdy chodzi o odległą podróż, najlepiej jest maksymalnie ograniczyć wpływ przypadku – dotyczy to nawet wyboru celu wyprawy.

,,Zanim zainwestujemy w daną podróż pierwszą złotówkę zawsze sprawdzamy na stronie MSZ aktualną sytuację polityczną i realne zagrożenia, na które możemy się natknąć. Szkicujemy wstępny plan podróży i szacujemy wydatki. Kiedy szkic jest gotowy, a budżet pozwala na jego realizację, potwierdzamy rezerwację i kupujemy bilety” – mówi Piotr Witkowski, podróżnik i właściciel szkoły EnglishForYou.pl.

Każdy turysta powinien więc upewnić się czy warunki geopolityczne w danym kraju są sprzyjające do odwiedzin. Komunikację z miejscowymi ludźmi z pewnością ułatwia nie tylko sprawne posługiwanie się językiem obcym, ale również znajomość kontekstu kulturowego i przyzwyczajeń tamtejszej ludności. Zaniedbanie tego sprzyja popełnianiu nietaktów, co prowadzi do rozmaitych kłopotów.

Znaczenie tradycji

Tło kulturowe ma szczególnie znaczenie, gdy udajemy się w podróż do krajów azjatyckich lub arabskich. Na przykład, wizyta w Chinach może zakończyć się przykrą niezręcznością, jeśli nie poznamy lokalnych nawyków. Chińczycy przywiązują dużą wagę do hierarchii, wskazane jest więc witanie się najpierw ze starszymi. Gospodarza można łatwo obrazić, jeśli odmówi się zaproponowanego poczęstunku, potępia się również spóźnialstwo albo dotykanie ludzi po głowie (dla Chińczyków to święta część ciała). Niektórzy nie potrafią zrozumieć surowego traktowania prze nich zwierząt – o takich sprawach również trzeba pamiętać i wykazać się tolerancją. Ci, którzy planują zwiedzić Chiny samochodem mogą się srodze zawieść z powodu zaostrzonych restrykcji ze strony chińskich władz, ograniczających poruszanie się własnym autem po ich kraju.

Pomocne wskazówki

Ubezpiecz się. Kwestią, od której należy zacząć planowanie podróży bez wątpienia jest odpowiednie ubezpieczenie. Plusem wakacji z biurem podróży jest fakt, że po stronie organizatora leżą tego typu formalności. Nie ma jednak nic bardziej emocjonującego niż samodzielna podróż. Wówczas, należy wykupić ubezpieczenie, np. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wskazaną w przypadku wyjazdu do państw członkowskich UE/EFTA.

Powiel dokumenty. Wykonaj kopie najważniejszych dokumentów na wypadek zaginięcia bagażu lub jego kradzieży. Zapasowy dowód osobisty, paszport lub wizę przechowuj w innym miejscu niż oryginały.

Sprawdź ambasady. W obliczu jakichkolwiek problemów najszybszej pomocy należy oczekiwać ze strony polskiej placówki dyplomatycznej. Warto więc zaopatrzyć się w dane kontaktowe do ambasady w obcym kraju oraz jej dokładny adres.

Odwiedź lekarza. Trudy podróży są w stanie odbić się na zdrowiu każdej osoby, dlatego radzimy skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem, np. pod kątem chorób lokomocyjnych. Roztropnym posunięciem jest zapoznanie się z listą szczepień obowiązującą w danym kraju.

Poinformuj bliskich o swoich planach. Jeśli ktoś uważa, że nie musi nikomu zostawić takiej wiadomości powinien zapoznać się z historią Arona Ralstona, na bazie której powstał film ,,127 godzin”. Szczegóły na temat kierunku wyprawy oraz terminie powrotu stanowią warunek uzyskania zewnętrznej mocy w razie wystąpienia krytycznej sytuacji.

Travel and Guide czyli angielski dla turystów

Znajomość języka angielskiego to absolutna podstawa – bez tego trudno liczyć na podbicie dalekich lądów i spełnienie podróżniczych marzeń. W związku z tym, warto wziąć udział w kursie językowym, kładącym główny nacisk na słownictwo istotne podczas wakacji. W warszawskiej szkole EnglishForYou.pl powstała nawet specjalna oferta kursów Travel and Guide. Są one ukierunkowane na przełamanie barier w mówieniu oraz naukę praktycznych zwrotów niezbędnych w trakcie zagranicznego wyjazdu.

Iza i Piotr Witkowscy, właściciele szkoły EnglishForYou.pl, to zapaleni podróżnicy i poszukiwacze przygód. w ramach wyprawy ochrzczonej przez nich mianem ,,African Express 2009”, przemierzyli cały kontynent, docierając aż do Przylądka Dobrej Nadziei. W 2010 roku odbyli kolejną przygodę pod hasłem ,,Orient Express 2010”: wyruszyli na podbój Azji, pokonując po drodze Syberię i Pustynię Gobi aż dotarli do Pekinu. Po terytorium Chin poruszali się wyłącznie na rowerach. Wszystkie podróże odbywają w ramach projektu ,,World Express”, którego realizację zaplanowali na całe życie. Tymczasem, na co dzień uczą angielskiego, urozmaicając lekcje pamiątkami, zdjęciami i niesamowitymi historiami, które mieli okazję przeżyć.

,,Uczestnicy kursu Travel and Guide nie tylko szlifują język, ale otrzymują profesjonalną pomoc w zakresie formalnych i organizacyjnych przygotowań do wyjazdu. Pomagamy także zaplanować podróż, oszacować budżet i wybrać najlepszy termin wyjazdu” – informuje Piotr Witkowski z EnglishForYou.pl. - ,,Możliwość dzielenia się podróżniczym doświadczeniem to dla nas ogromna przyjemność. Cieszymy się na myśl o tym, że czyjeś wakacje staną się dzięki temu bezpieczniejsze i bardziej emocjonujące.”

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl


Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na 
http://www.angielski.edu.pl/forum/t-Zagraniczne_podroze-19589.html  


------------------

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.   

 

Coraz mniej miejsc na wakacyjne kursy językowe

 Naglowek

 

Coraz mniej miejsc na wakacyjne kursy językowe

 

Choć do wakacji jeszcze wiele tygodni, lista uczestników wakacyjnych kursów językowych zapełnia się w zawrotnym tempie. Skąd tak duże zainteresowanie nauką w trakcie lata?

 

Dobra pogoda, urlopy i przerwa od szkoły zachęcają przede wszystkim do odpoczynku i wyjazdów, a nie nauki. Przynajmniej z pozoru, ponieważ już od połowy kwietnia szkoły językowe ogłaszają nabór na letnie kursy językowe, na które chętnie zapisują się zwłaszcza studenci i licealiści. Za kontynuowaniem edukacji, mimo idealnej okazji do laby, przemawia kilka wymiernych korzyści.

 

Atrakcyjne zniżki

 

Nauka angielskiego w klasieChociaż większość kursów wakacyjnych rozpoczyna się dopiero w czerwcu, wiele z nich ma już pełne listy uczestników. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są zniżki – wykupienie kursów z wyprzedzeniem wiąże się bowiem z pokaźnymi promocjami.

,,Oferta dydaktyczna szkół językowych działa czasem na podobnej zasadzie jak first minute biur turystycznych” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl. - ,,Jeśli ktoś rozważa intensywną naukę w trakcie wakacji, w maju jest okazja zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.”

Decyzja o podjęciu letniej edukacji nie może być podyktowana tylko względami finansowymi. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na tego rodzaju kursy, aby nie stracić kontaktu z językiem obcym i poczynić duże postępy w krótkim czasie. W dużym stopniu może wynikać to ze zrozumienia, że znajomość języków obcych jest w globalnym świecie ogromną wartością, a nierzadko także kluczem do atrakcyjnej kariery zawodowej. Wakacyjne kursy językowe pozwalają na nauczenie się szerokiego zakresu słownictwa (np. pod kątem wyjazdów turystycznych) i niejednokrotnie odbywają się w mniejszych, atrakcyjniejszych dla ucznia grupach.

 

Wakacje czy kurs językowy? Najlepiej to i to

 

Młodzież postanowiła pogodzić chęć przeżycia wakacyjnej przygody z potrzebą samodoskonalenia. Jest to możliwe dzięki agencjom edukacyjnym organizującym kursy w specjalnych ośrodkach oraz szkołach językowych na całym świecie. Decydując się na taki wyjazd, uczeń trafia do grupy zajęciowej w międzynarodowym gronie, co sprzyja ćwiczeniu angielskiego. Kurs językowy w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA czy Francji często jest urozmaicony dodatkowymi zajęciami, np. z tańca.

Taka wyprawa to niewątpliwie ciekawe przeżycie, czas pełen atrakcji i przydatnych lekcji, jednak wciąż nie na kieszeń większości polskich studentów. O ile sama cena udziału w kursie  międzynarodowej agencji edukacyjnej może być konkurencyjna z ofertami lokalnych szkół, dochodzą do tego jeszcze koszta utrzymania się w danym kraju przez kilka tygodni.Kursy wakacyjne inne od standardowych?

 

Dziewczyna czyta gazetę po angielskuWłaściciele szkół językowych zwracają uwagę, że nauka podczas letniej pogody to nie jedyne, co wyróżnia kursy, które zaczną się od lipca. W okresie wakacyjnym łatwiej jest o zapisanie się na zajęcia z Native Speaker’em, grupy zajęciowe często są mniej liczne, a cele dydaktyczne bardziej precyzyjne.

,,Kilka tygodni to krótki czas, ale zupełnie wystarczający by np. przełamać barierę mówienia w obcym języku. Intensywne konwersacje z Native Speaker’em połączone z treningiem konkretnego obszaru słownictwa zapewnią wymierny efekt” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. - ,,Obserwujemy rosnące zainteresowanie kursami w wakacje i zawsze są to osoby ambitne, którym zależy na dobrej pracy w Polsce lub za granicą.”

Nauka latem to dla niektórych coś nie do pomyślenia, we wszystkim jednak warto znaleźć złoty środek i nie porzucać zupełnie kształcenia w tym okresie, choćby we własnym zakresie. Regularne uczenie się bez wielotygodniowych przerw pozwala utrzymać umysł w lepszej formie. Inwestowanie w siebie to klucz do lepszej przyszłości, co zdają się rozumieć uczestnicy kursów językowych oraz wyjeżdżający na lekcje do innego kraju.


Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na 
http://www.angielski.edu.pl/forum/t-Najlepsi_absolwenci_skazani_na_emigracje-19528.html 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl


EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.

 

Najlepsi absolwenci skazani na emigrację?

 Naglowek

Najlepsi absolwenci skazani na emigrację?

Sytuacja na polskim rynku pracy nie nastraja optymistycznie studentów. Świeżo upieczeni absolwenci rozważają emigrację zarobkową jako pierwszy krok do poważnej kariery. Dokąd wyjadą wykształceni Polacy?

Aspiracje absolwentów wyższych uczelni są coraz większe. Najbardziej zdeterminowani i utalentowani trafiają na atrakcyjne staże w dużych korporacjach, niejednokrotnie w zagranicznych oddziałach. Wielu pozostałych również podejmuje prace w innych krajach, decydują się jednak emigrować na własny rachunek. Dlaczego nasz kraj jest tak nieatrakcyjny dla młodych Polaków?

Trudno o pracę

a

Problemy ze znalezieniem pracy to zmora współczesnej gospodarki. Emigracja dla wielu osób może być dobrym rozwiązaniem, ale trzeba tu podkreślić, że powinniśmy dążyć do stworzenia lepszych warunków pracy w rodzimym kraju, w przeciwnym razie tysiące wykształconych w Polsce ludzi będzie pracowało na rzecz innego państwa. Sytuacji nie poprawia ogrom przepisów i regulacji, jakimi objętych jest w Polsce rekordowe 380 zawodów (ponad dwa razy więcej niż w Niemczech). Problem ten poruszyła Fundacja Republikańska, porównując nas m.in. do Estonii, w której jest zaledwie 47 zawodów regulowanych.

W przypadku absolwentów, którzy posiedli cenione kompetencje, np. w branży IT, o wyjeździe decyduje głównie chęć zarabiania więcej pieniędzy niż mogliby otrzymać na ojczystym rynku. Wg analiz dostępnych na portalu Bezrobocie.org.pl, duże znaczenie odgrywa również możliwość pracy w bardziej stymulującym do rozwoju otoczeniu oraz pozytywny klimat dla innowacji, rozwoju kariery zawodowej i dalszego kształcenia, np. w obszarze znajomości języków obcych.

Los wykształconego emigranta

Nie jest łatwo wskazać kraj, który jest najlepszym miejscem do podjęcia pracy. Wszystko zależy od ścieżki zawodowej, którą podąża absolwent. W przypadku pracy tymczasowej do niedawna najpopularniejsza była Irlandia Północna, lecz wraz z kryzysem przyszedł spadek możliwości dla emigrantów. Specjaliści nastawieni na stałą pracę są w nieco innej sytuacji – stanowiska dla informatyków, lekarzy czy menadżerów są bardziej stabilne, nasi absolwenci rzucają jednak wyzwanie iście międzynarodowej konkurencji. O kluczowe etaty w dużych firmach i instytucjach zabiega bowiem środowisko najbardziej utalentowanych absolwentów z całego świata, dla których znajomość języków obcych to absolutny standard.

,,Studenci końcowych lat często inwestują w naukę języka obcego w wyspecjalizowanym obszarze, np. skupiając się na słownictwie prawniczym” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl. - ,,Pozwala to zaoszczędzić czas oraz podnieść kwalifikacje osoby, która ewidentnie nastawia się na pracę zagranicą.”

Podając za serwisem Bezrobocie.org.pl, wśród krajów najczęściej wybieranych przez wysoko wykwalifikowanych absolwentów z Polski w 2005 roku były: Wielka Brytania (25% tamtejszej polonii), Kanada (19%) oraz USA (17%). Znajomość języka angielskiego niewątpliwie była tu kluczowym czynnikiem. Choć jeszcze kilka lat temu kraje śródziemnomorskie nie znajdowały się w polu zainteresowania polskich pracowników, obserwacja przyszłych absolwentów uwidacznia zmianę tej tendencji.

Oswajanie z zagranicą

Praca za granicą staje się dla studentów czymś coraz bardziej naturalnym nie tylko ze względu na dostępność do nauki języków obcych, ale również partycypowanie w licznych projektach i stowarzyszeniach o charakterze międzynarodowym. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj międzyuczelniany program wymiany studenckiej z różnych krajów ERASMUS, ale popularność zyskują również inicjatywy takie jak AEGEE.

,,Dzięki projektowi mam okazję nawiązać wiele znajomości z osobami z innych krajów, organizowane są również wyjazdy do największych miast Europy. Nie ukrywam, że planuję pracować poza Polską, takie doświadczenia są więc dla mnie bardzo cenne” – mówi Aneta, studentka psychologii, uczestniczka Europejskiego Forum Studentów AEGEE Europe.

Młodzi nie chcą wykonywać byle jakiej, byle dobrze płatnej pracy. Swoje plany łączą nie tylko z potrzebą zarobku, ale również zainteresowaniami, co przekłada się na większe zainteresowanie pracą w krajach takich jak Hiszpania, Włochy lub Cypr. Dotyczy to głównie etatów w korporacjach, które są mniej wrażliwe na wahania krajowej koniunktury niż lokalne przedsiębiorstwa.

Angielski to już standard

Co ciekawe, zamiary emigracyjne nie zawsze są jednoznacznie wiązane tylko i wyłącznie z wysokością płacy. Dotyczy to szczególnie sektora prywatnego i kariery w dużej korporacji, która niejednokrotnie wiąże się z ciągłymi podróżami po całym świecie. Wielu Polaków trafia na Cypr, do Turcji, Brazylii, a nawet Chin. Z tego względu, język angielski staje się punktem wyjścia do nauki kolejnego, który odgrywa prawdziwą wartość dodaną w globalnym biznesie.

,,Zapytaliśmy swoich uczniów ile języków obcych chcieliby opanować i zdecydowania większość (53%) odpowiedziała, że dwa. Angielski był priorytetem dla 90% z nich, natomiast 33% w drugim wyborze wskazało na hiszpański, na niemiecki 27%, a francuski 17%. Z dodatkowym językiem można konkurować nie tylko na rynku pracy USA, Wielkiej Brytanii czy Kanady” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl.

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/t-Coraz_mniej_miejsc_na_wakacyjne_kursy_jezykowe-19569.html
 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

 


EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży. 

 

Poznaj nowe metody nauki angielskiego

Nagłówek

 

Studenci mogą cieszyć się jeszcze całym miesiącem wakacji. Wrzesień jest z kolei czasem powrotu do szkoły dla młodszych uczniów. Mają oni przed sobą perspektywę egzaminu końcowego na każdym etapie nauki, a najważniejszym z nich jest matura. Z tego powodu, większość uczniów zapisuje się na kursy językowe, jednak które z nich są najskuteczniejsze?

W każdym większym mieście nietrudno jest znaleźć szkołę językową, więc przeważnie wachlarz dostępnych kursów wygląda imponująco. Mimo to, lekcje często okazują się dość schematyczne, a metody dydaktyczne stosowane przez lektora podporządkowane rutynie. Warto więc przyjrzeć się innowacyjnemu podejściu do edukacji, aby nauka stała się przyjemniejsza i jednocześnie bardziej efektywna.

Sposoby rekrutowania

Pierwszym krokiem na drodze do podjęcia nauki w szkole językowej jest rekrutacja. To ważny moment, ponieważ na jego podstawie osoba jest przyporządkowywana do odpowiedniej grupy. Najczęściej polega to na wypełnieniu formularza składającego się z kilkunastu pytań i różnych odpowiedzi pod każdym z nich. Na podstawie uzyskanego wyniku, uczeń trafia do grupy, w której wszyscy powinni być na mniej więcej podobnym poziomie. Rekrutacja poprzez test jest szybka i wygodna w sprawdzaniu, ale czy najlepsza?

 

Prosty test nie zawsze oddaje pełen stan wiedzy i umiejętności ucznia.

 

W jednej z warszawskich szkół angielskiego wprowadzono odmienny, bardziej jakościowy system. Zainteresowani muszą tam przetłumaczyć zdania, spróbować napisać krótki tekst, a także porozmawiać z osobą rekrutującą. Pozwala to na diagnozę umiejętności na kilku płaszczyznach: słownictwa, gramatyki i mówienia. Nigdy nie jest tak, że ktoś jest w tych elementach tak samo dobry lub tak samo przeciętny.

,,Indywidualne podejście w procesie rekrutacji sprawia, że uczeń od początku czuje jak dużą uwagę mu się przywiązuje. Informacja na temat jego lepszych i słabszych stron zostaje potem przekazana lektorom, którzy starają się rozwijać w trakcie lekcji te umiejętności, które wymagają większej pracy” – mówi Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. - ,,Uwzględniamy również wiek i zainteresowania potencjalnego uczestnika kursu, trudno bowiem oczekiwać, że senior będzie się dobrze czuł w grupie gimnazjalistów”.

Warsztaty dyskusyjne

Szkoły językowe powoli przestają być miejscem, w którym odbywają się wyłącznie lekcje – stają się one ośrodkiem aktywnego życia społecznego. W warszawskiej EnglishForYou uczestnicy kursów mogą spotykać się po zajęciach w kawiarence dyskusyjnej zaprojektowanej na kształt kafejek w Londynie, Sydney czy Cape Town. Jest to okazja by odpocząć i skorzystać z poczęstunku, ale przede wszystkim, aby porozmawiać na ciekawe tematy ogólno-społeczne pod okiem Native Speaker’a. W ten sposób łatwiej jest przełamać lęk przed wypowiadaniem się w obcym języku, a przecież właśnie po to każdy podejmuje się jego nauki.

,,Nawet ktoś biegły w obcojęzycznej gramatyce musi przełamać bariery w mówieniu. Nie ma na to lepszej recepty niż regularna praktyka, zwłaszcza pod okiem Native Speaker’a, dzięki któremu późniejsze rozmowy ucznia zagranicą, np. podczas wakacji, będą dla niego czymś naturalnym” – ocenia Patrycja Jeziorek, lektor i egzaminator TELC języka angielskiego.

Na czym polega system dualny?

O powodzeniu kursu decyduje metodyka programu nauczania. W licznych przypadkach ogranicza się ona jednak do skrupulatnego przechodzenia przez kolejne zagadnienia podręcznika pod okiem polskiego nauczyciela. Należy przy tym pamiętać, że wyniki szkolnych egzaminów mają duży wpływ na przyszłość człowieka, a znajomość angielskiego staje się podstawą w sferze zawodowej. Z tego względu, oczekiwania wobec kursów stale rosną. W takiej sytuacji, klasyczne metody nauki mogą okazać się niewystarczające.

Z perspektywy osób nastawionych na dynamiczne postępy w nauce atrakcyjnie prezentuje się innowacyjny system dualny, który zyskuje popularność w Warszawie. Polega on na równoległym prowadzeniu grupy przez polskiego lektora oraz Native Speaker’a czyli osobę pochodzącą z kraju anglojęzycznego z kwalifikacjami do nauczania. Kursy oparte na systemie dualnym są nastawione na komunikację i organizowane zarówno dla młodzieży oraz dorosłych jak i dzieci od 6 roku życia. Obaj nauczyciele dzielą się wówczas obowiązkami, przygotowując precyzyjny plan na poszczególne zajęcia. Polski lektor najczęściej odpowiada za opracowanie z grupą tematów do konwersacji, poszerzenie słownictwa oraz naukę struktur gramatycznych, natomiast zagraniczny prowadzący zachęca uczniów do dyskusji, pełni rolę moderatora i poprawia błędy językowe.

,,Dając początek systemowi dualnemu, kierowaliśmy się głównie faktycznymi potrzebami słuchaczy. Aktywne uczestniczenie w zajęciach i dyskusje przynoszą znacznie lepsze efekty niż sztywne trzymanie się ćwiczeń proponowanych przez podręcznik” – ocenia Piotr Witkowski ze szkoły EnglishForYou.pl w Warszawie.

 

 Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/t-Poznaj_nowe_metody_nauki_angielskiego-19477.html

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.

Jak uczyć się języka i nie zbankrutować

a

Jak uczyć się języka i nie zbankrutować?

Języki obce stanowią dziś kluczowy element edukacji. Tylko nieliczni ograniczają się jednak do obowiązkowych zajęć w szkole, korzystając jednocześnie z kosztownych korepetycji albo specjalnych kursów. Nauka języków okazuje się zaskakująco kosztowna.

Edukacja językowa w polskich szkołach ma ogromny wpływ na poziom kompetencji młodzieży. Znajomość języków obcych decyduje o losie ucznia na rynku pracy, zwiększa potencjał jego kariery zawodowej oraz sprzyja międzynarodowym kontaktom. Łatwo więc sobie wyobrazić jak wiele zależy od kondycji polskiej oświaty.

Niewydolny system

Pole tekstowe: Podręczniki do nauki języków stanowią duży wydatek W ocenie polskiego szkolnictwa szczególne znaczenie mają dwa czynniki. Pierwszym jest ilość czasu przewidzianego na naukę języków obcych, a drugim skuteczność dydaktyczna nauczycieli. Prezentują oni zróżnicowany poziom kwalifikacji nawet w obrębie jednej placówki, a tym bardziej w wymiarze ogólnokrajowym. Bez względu na efekty pracy lektorów, dzieci i młodzież tłumnie sięgają po korepetycje, a uczniowie ograniczający się do lekcji w szkole stanowią mniejszość.

Od września 2008 język obcy stał się przedmiotem obowiązkowym od pierwszej klasy podstawówki, a rok później wszedł w życie obowiązek nauki dwóch języków obcych w gimnazjum. Najczęściej jest to kontynuacja angielskiego i rozpoczęcie od podstaw niemieckiego. Potwierdzają to dane przygotowane przez GUS, wg których w latach 2005-2010 język angielski był obowiązkowy w 86,2% polskich szkół, język niemiecki w 33,5%, a rosyjski i francuski był obowiązkowy odpowiednio w 4,5% i 2,7% szkół. Większa liczba godzin lekcyjnych nie sprawia jednak, że uczeń nie musi sięgać po dodatkowe, płatne zajęcia.

Ile wydajemy na korepetycje?

Badanie przeprowadzane przez agencję edukacyjną Language Abroad, wykazało że 68% polskich uczniów ocenia naukę języka obcego w programie szkolnym za niewystarczającą. Według 31% gimnazjalistów i licealistów główny problem to brak konwersacji, 27% wskazuje na potrzebę pracy w mniejszych grupach. W ankiecie wzięło udział 1000 osób, z czego 21% przyznało, że korzysta z usług prywatnego korepetytora. Nauka w takiej formie to przeważnie koszt ok. 80zł za 1h. Młodsi chętnie korzystają z lekcji u studentów albo nawet u licealistów, ich stawki są z reguły 2-3 razy mniejsze, choć nigdy nie jest to inwestycja gwarantująca dobre efekty.

Tegoroczny raport Komisji Europejskiej pokazuje, że w 10% przypadków korepetycje odbywają się u nauczyciela z klasy ucznia, w 8% jest to nauczyciel z tej samej szkoły, a w 31% dodatkowo uczy osoba pracująca w innej szkole. Statystyki te skłaniają do wniosku, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na indywidualne zajęcia. W środowisku szkolnym nauczyciel nie może poświęcić odpowiedniej uwagi każdemu z osobna, a wiadomo, że każdy uczeń musi skupić się na nieco innych płaszczyznach kształcenia, np. konwersacji lub zasadach gramatyki. 

Jeśli więc niezbędne są dodatkowe wydatki na naukę to o jakich kwotach mówimy? Wspomniane korepetycje indywidualne u doświadczonego lektora to przykładowy koszt 600zł m/c, zakładając 2h lekcji tygodniowo. Za podobną kwotę można sprawić sobie cały semestr nauki w szkole językowej, które proponują coraz atrakcyjniejsze oferty.

Nie warto poświęcać czasu i pieniędzy dla szkoły, która nie zapewnia nauki w małych, kilkuosobowych grupach – ocenia Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. - Nauka pod okiem native speaker’a oraz warunki umożliwiające spotykanie się po zajęciach, aby podyskutować w obcym języku, np. w specjalnej kafejce, to również istotne czynniki. Dzięki nim, rezultaty przychodzą szybciej i wydaje się mniej, szczególnie w porównaniu z drogimi korepetycjami.

Chcemy się uczyć, ale taniej

Badania dostępne na stronie Eurostatu pokazują, że wśród powodów utrudniających naukę jezyków obcych wskazujemy przyczyny ekonomiczne, to znaczy aż 42% z nas ocenia ją za zbyt kosztowną. Jesteśmy pod tym względem liderami w Europie, kolejne miejsca zajmuje Słowacja – 38% oraz Litwa – 36%. Jednocześnie podchodzimy z największym entuzjazmem do pomysłu darmowej nauki języków obcych – 40% respondentów z Polski oceniło bardzo pozytywnie taką formę edukacji, kolejny był Cypr i Estonia z 38%.

Eurostat przeprowadził również badanie jak europejskie państwa oceniają koncepcję, wg której Europejczyk powinien posługiwać się dwoma językami obcymi oprócz ojczystego. Najwięcej ankietowanych uznało ten model za właściwy w naszym kraju – aż 75%, wyprzedziliśmy Grecję z wynikiem 74% oraz Litwę – 69%. Co ciekawe, najbardziej sceptyczni byli m.in. Szwedzi (27%), Słowacy (30%) i Francuzi (31%).

Świetnie rozumiemy znaczenie znajomości języków obcych i jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, wciąż jednak koszt wykształcenia na wysokim poziomie okazuje się kłopotliwy dla statystycznego Polaka – komentuje wyniki badań Eurostatu Piotr Witkowski z EnglishForYou.pl.

Oszczędzaj na nauce języka

Pole tekstowe: Dobre szkoły oferują miejsce do darmowych dyskusji w towarzystwie native speaker’a Siłą rzeczy, im szybciej osiągniemy oczekiwane efekty, tym mniej wydamy na kursy, podręczniki itp., pierwszym sposobem oszczędzania jest więc konsekwencja i determinacja w nauce. Konieczność skorzystania z korepetycji często jest wynikiem lenistwa na lekcjach w szkole.

Wiele zależy od naszego podejścia do edukacji. Oszczędni nie powinni poprzestawać na zajęciach z lektorem lub korepetytorem, warto uczyć się samodzielnie, nie generując przy tym żadnych kosztów. Garść sprawdzonych sposobów darmowej i skutecznej nauki przedstawia warszawska szkoła EnglishForYou.pl:

· Próbuj tłumaczyć - na początek wystarczy translacja kilku zdań z angielskiego na polski, warto jednak robić to codziennie, poświęcając nawet zaledwie parę minut. Następnie, efekty swoich tłumaczeń należy przełożyć ponownie na angielski. W ten sposób, łatwo można porównać efekt z wersją pierwotną. Jest to przyjemna nauka, która wykonywana regularnie gwarantuje dobre rezultaty.

· Czytaj po angielsku - warto wybrać ciekawą anglojęzyczną lekturę napisaną stosunkowo prostym językiem i czytać! Jest to świetna okazja do poszerzenia słownictwa (warto czytając mieć pod ręką słownik) i szybkiego oswojenia się z językiem.

· Korzystaj ze słownika - przejrzenie w skupieniu chociaż 1 strony słownika to dobra metoda na poszerzenie słownictwa. Nawet jeśli zapamiętamy tylko mniejszą część słów, nasza wiedza rośnie, sprawdza się to szczególnie w przypadku wzrokowców. Naturalnie, nie ma mowy o powodzeniu bez zachowania konsekwencji w czytaniu!

 

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/t-Jak_uczyc_sie_jezyka_i_nie_zbankrutowac-19472.html

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.  

Wiecej nowoczesnych technologii w szkolach

 

Naglowek

Więcej nowoczesnych technologii w szkołach
O jakości kształcenia decyduje przede wszystkim doświadczenie i umiejętności nauczycieli oraz sprawna organizacja szkoły. W celu podniesienia efektywności lekcji, coraz częściej inwestuje się też w nowoczesne technologie, które są pomocne dla uczniów.

Nasz system edukacji często jest przedmiotem krytyki, warto jednak zwrócić również uwagę na pozytywy, np. rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w szkołach. Uczelnie wyższe, najlepsze licea, gimnazja i podstawówki chętne biorą udział w międzynarodowych programach integracyjnych oraz inwestują w informatyczne zaplecze.

Polscy liderzy innowacji


W listopadzie, Waszyngton gościł kongres Microsoft 2011 Partners In Learning Global Forum. Inicjatywa ta jest okazją do dyskusji między nauczycielami z całego świata i środowiskiem edukacyjnym związanym z opracowywaniem nowych technologii. Celem organizatorów jest promocja innowacyjnej techniki oraz prezentacja kreatywnych rozwiązań dydaktycznych. W ocenie Anthony’ego Salcito, wiceprezesa ds. edukacji w Microsofcie: ,,Magia pojawia się wtedy, kiedy potrzeby biznesowe splatają się z odpowiedzialnością społeczną, a w coraz bardziej konkurencyjnej światowej gospodarce zbliżenie organizacji, które traktują edukację z jednakową pasją, może okazać się skuteczną formułą na przygotowanie następnego pokolenia liderów.”

Tablice interaktywne przykuwają uwagę uczniów


W ramach projektu, Microsoft nagrodził 100 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Wśród nich znalazły się dwie placówki z Polski. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego z Nowego Tomyśla otrzymał wyróżnienie certyfikatem Mentor School. Drugim laureatem został Zespół Szkół Technicznych z Radomia, który nagrodzono tytułem Pathfinder School. W gronie wyróżnionych znajdują się wyłącznie szkoły odważnie wdrażające technologie informatyczne i komunikacyjne, podnosząc w ten sposób szanse powodzenia uczniów na krajowym i globalnym rynku pracy. Technologiczny rozwój szkół wynika m.in. z faktu przystąpienia do programu Microsoft Partners In Learning, który sprzyja wymianie technologicznej oraz kadrowej z innymi krajami.
 
Laboratoria językowe

Charakterystycznym przykładem przemyślanego wykorzystywania techniki są laboratoria językowe wdrażane na uczelniach wyższych oraz elitarnych szkołach średnich. Dzięki nim, uczniowie ściśle współpracują z komputerami, elektronicznymi tablicami i oprogramowaniem do e-learningu. Na przykład, stosuje się słuchawki z mikrofonem, służące do tłumienia dźwięków z otoczenie. W efekcie, każdy może powtarzać materiał na głos, nie przeszkadzając tym nikomu. Trudno wyobrazić sobie w zwykłych warunkach całą klasę mówiącą jednocześnie, prawda? Profesjonalne słuchawki umożliwiają również dialog w grupach, tymczasem lektor ze swojego stanowiska przysłuchuje się prowadzonym rozmowom i, gdy odnotuje czyjś błąd w wymowie lub gramatyce, może włączyć się do dyskusji za pośrednictwem mikrofonu.

Nowoczesne technologie stosuje się również w szkołach językowych, które oferują coraz dogodniejsze warunki swoim uczniom. To ważne, ponieważ wg badania magazynu PC World: Nowoczesna Szkoła wyposażenie szkoły jest drugim kluczowym kryterium, którym sugerują się rodzice i młodzież przy wyborze miejsca nauki (wskazany przez 30% respondentów).

Tablice interaktywne w szkołach językowych

Przykładem interesującej technologii jest tablica interaktywna. Pozwala ona na wykorzystanie filmów tematycznych oraz dopisywanie komentarzy w stopklatkach. Kluczem do używania interaktywnego oprogramowania jest dotyk. Tablica interaktywna stanowi idealne uzupełnienie systemu dualnego, stosowanego m.in. w szkole EnglishForYou. Poprzez interaktywne ćwiczenia, motywują one do rozwijania zarówno aspektu gramatycznego ćwiczeń jak i uważnego słuchania – to skuteczne narzędzie w rękach polskiego lektora odpowiedzialnego w systemie dualnym za poprawność językową.

 

,,Do robienia notatek służy specjalne elektroniczne pióro. Posługujemy się nim, aby dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikoną. Nauczyciel skupia uwagę całej grupy na przesuwających się dużych, kolorowych i dynamicznych obrazach, z którymi uczniowie mogą wchodzić w fizyczne interakcje poprzez przesuwanie liter, słów oraz całych zwrotów i wyrażeń” – opisuje tablicę interaktywną Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. - ,,Tablica interaktywna to wrażenia słuchowe, dotykowe oraz wizualne, szalenie pomocne w procesie uczenia się języka obcego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i w grupach dorosłych.”

Szkoły się informatyzują, ale powoli

Polskie szkoły i uczelnie stają się coraz bardziej nowoczesne, wdrażanie użytecznych technologii dotyczy jednak wciąż jednostkowych placówek. Potrzebne są lata zanim postęp będzie można uznać za powszechny, dlatego z perspektywy uczniów oraz ich rodziców warto zorientować się, jakim wyposażeniem dysponuje placówka w sferze zainteresowań.

 

 Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=19440

 

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl


EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży. 

Polscy studenci poliglotami Europy

NaglowekPolscy studenci poliglotami Europy

Od 13 lat, dzięki stypendium Erasmus, polscy studenci mają szansę na przeżycie niezapomnianej przygody oraz zdobycie doświadczenia językowego. Edukacyjne wyjazdy za granicę to dobra okazja do refleksji: jak nasza młodzież wypada na tle europejskich rówieśników?

Możliwość kontynuowania nauki na uczelni we Francji, Niemczech czy Portugalii niesie ze sobą szereg korzyści. Student doskonali umiejętności językowe, nawiązuje międzynarodowe znajomości, poznaje nową kulturę. Co ciekawe, takie wyjazdy mają też ogromny wpływ na poprawę wizerunku naszego kraju. To dlatego, że wszyscy możemy być dumni z polskiej młodzieży, która okazuje się jedną z najlepiej wykształconych i najbardziej pracowitych.

Polscy studenci przodują w Europie

a

Zagraniczne podróże to główna motywacja do nauki języków obcych 

 Na tle pozostałych europejskich krajów Europy, prezentujemy się naprawdę bardzo dobrze. Dotyczy to zarówno kwestii wykształcenia jak i podejścia do nauki oraz pracy. Jesteśmy krajem z największą liczbą studentów na Starym Kontynencie, sięgającą blisko 2 mln osób. Przekłada się to na zainteresowanie znanych korporacji, które zakładają ośrodki badawczo-rozwojowe w Polsce. Nasi rodacy coraz częściej zyskują uznanie w firmach takich jak Microsoft czy Motorola Global Software Group. Na szczególną pochwałę zasługują informatycy (np. zwycięstwo studentów Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowym rankingu informatyków Top Coder) oraz inżynierowie (w tym toku, studenci Politechniki Białostockiej zbudowali najlepszego na świecie łazika badawczo-transportowego Magma 2., pokonując m.in. NASA). Na tym nie koniec, ponieważ pozytywnie wyróżniają się również nasi poligloci.

,,Pamiętam moment, gdy przedstawiano nam opiekunów poszczególnych grup. Jedną z nich była Polka, która jako jedyna znała płynnie więcej niż dwa języki, wyliczyła: polski, angielski, niemiecki i francuski. Wszystkim zebranym opadły szczęki z wrażenia, tylko polskim wolontariuszom wydawało się to naturalne” – wspomina Magda, uczestniczka Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu odbyły się w Madrycie.

Uczestnicy tego wydarzenia zgodnie przyznają, że Polacy wykazują się wyjątkową zaradnością i łatwością w komunikowaniu się z pozostałymi nacjami.

Student obieżyświat

Podając za Erasmus.org.pl, od roku akademickiego 1998/1999 do 2011/2012 liczba polskich uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa wzrosła z 46 do 315. Natomiast liczba studentów, którzy skorzystali ze stypendium dynamicznie wzrosła z 1 426 do 14 021, ogółem w latach 1998-2010 na Erasmusa wyjechało 93 807 osób, przy czym Polska przyjęła 28 504 studentów z innych krajów. W międzynarodowej wymianie biorą również udział nauczyciele akademiccy w celu prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach. Liczby te robią wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę systematyczne podnoszenie się popularności Erasmusa. W tej międzynarodowej wymianie mogą jednak wziąć udział tylko studenci, którzy spełnią odpowiednie wymogi związane z wynikami w nauce oraz sprawnością językową.

,,W ramach przygotowań do wyjazdu na Erasmusa, studenci często chcą podszlifować swój angielski. Warsztaty dyskusyjne z Native Speaker’em to wtedy najlepszy pomysł, ponieważ u boku obcojęzycznej osoby najłatwiej jest przełamać barierę komunikacyjną” – ocenia Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. - ,,Wyjazd za granicę w ramach odbywania studiów to świetna motywacja do szybkiego opanowania języka.”

Kursy językowe dla studentów

2

Studenci bez wahania stawiają na kursy językowe.

 

Nauka języków obcych stanowi istotny element życia studenta z kilku powodów. Po pierwsze, coraz więcej osób decyduje się na wzięcie udziału w międzynarodowym stypendium Erasmus, który umożliwia wymianę studentów między uczelniami na okres kilku miesięcy lub nawet roku. Poza tym, studenci są zobligowani do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego, dlatego nie warto zawieszać nauki języków obcych już na etapie szkoły średniej – może się to odbić czkawką przy próbie zdania wspominanego testu.

,,Polskich studentów nie trzeba zmuszać do nauki, sami wiedzą po co się rozwijają oraz jaką wartość wnoszą w ten sposób do swojego przyszłego życia zawodowego. Trudno więc się dziwić, że radzą sobie tak swobodnie w trakcie zagranicznych podróży. Dla porównania, wśród młodych mieszkańców innych państw, język angielski niekoniecznie jest czymś równie powszechnym jak u nas” – komentuje Piotr Witkowski z EnglishForYou.pl.

Wyjazdy studentów na studia i praktyki ośmielają do stawiania kolejnych kroków na drodze do międzynarodowej kariery. Na szczęście minęły już czasy, gdy Polacy za granicą kojarzyli się głównie z pracownikami fizycznymi. Dzięki płynnej znajomości języków obcych, polscy studenci oraz specjaliści z różnych dziedzin każdego dnia dokładają kolejną cegiełkę do budowania wizerunku kraju, w którym wiedza i pracowitość to najbardziej cenione walory.

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=19439 .

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.

Języki obce receptą na kryzys

Nagłowek

Języki obce receptą na kryzys

W grudniu 2011 roku przeprowadzono badanie na temat stosunku do nauki języków w szkole EnglishForYou.pl. Wzięło w nim udział 261 uczniów. Dla 82% respondentów znajomość języka obcego to dobra inwestycja w czasach kryzysu.

Języki obce od dawna są postrzegane jako jeden z głównych sposobów na utrzymanie lub znalezienie satysfakcjonującej pracy. W warunkach, gdy wskazane jest zaciskanie pasa, nauka języków obcych wcale nie jest poświęcana w imię oszczędności, ponieważ zdecydowana większość (82% zapytanych) uważa, że znajomość języków obcych pomaga w radzeniu sobie z kryzysem.

Ankieta preferencji szkoły językowej EnglishForYou.pl

W badaniu uczestniczyło 261 respondentów. 57% z nich to osoby czynne zawodowo, 33% to studenci, a 7% uczy się w szkole średniej. Ankieta dotyczyła głównie podejścia uczniów do nauki w szkole językowej, tego jak oceniają przydatność umiejętności językowych oraz ile oraz jakie języki chcą poznać. Były to pytania z możliwością wyboru 1 odpowiedzi przy kafeterii liczącej 7-8 opcji. Przy pytaniu o przewagę płatnych kursów nad nauką w szkole publicznej oraz cel podjęcia nauki dodatkowego języka badane osoby poproszono również o wskazanie, którą odpowiedź zaznaczyliby jako drugą.

Co wg uczniów sprzyja efektywnemu kształceniu?

2Pytania przygotowane na potrzeby badania nie dotyczyły wyłącznie związku nauki języków z sytuacją na rynku pracy. Respondenci odpowiedzieli również jaka jest wg nich kluczowa przewaga kursów językowych nad lekcjami w szkole. Dla 55% badanych głównym czynnikiem są mniejsze grupy zajęciowe, które sprzyjają skuteczniejszej nauce, a 23% pozostałych podało tą odpowiedź w drugiej kolejności, a więc w sumie aż dla 78% osób jest to znacząca zaleta szkół językowych.

Stosunkowo często zaznaczano także odpowiedzi takie jak: płacę za zajęcia, więc czuję większą motywację (17% w 1-szym wyborze, 25% w 2-gim), uczę się w towarzystwie ludzi bardziej zorientowanych na postępy w nauce (9% w 1-szym wyborze, 14% w 2-gim), metody dydaktyczne na kursach są bardziej efektywne (7% w 1-szym wyborze, 13% w 2-gim).


 2

Wykres graficzny ilustrujący sumę odpowiedzi respondentów w 1-szym i 2-gim wyborze bez podziału na profil respondentów.

 

Rozwijamy się dla pracy i satysfakcji

Ponadto, uczniowie szkoły językowej EnglishForYou.pl zostali zapytani w jakim celu podejmują się nauki w ramach kursu językowego. Najczęściej zaznaczano odpowiedzi takie jak: chcę znaleźć w przyszłości lepszą pracę (33%), dla własnej satysfakcji (27%) oraz, aby swobodnie komunikować się w trakcie podróży zagranicznych (25%). Proporcje wyglądały podobnie, gdy respondentów poproszono o wybranie drugiej co do ważności odpowiedzi. Co ciekawe, aż 70% studentów wskazało jako ważny powód potrzebę znalezienia w przyszłości dobrej pracy (z czego 44% zrobiło to w pierwszej kolejności).

Wykres graficzny ilustrujący sumę odpowiedzi respondentów w 1-szym i 2-gim wyborze bez podziału na profil respondentów (np. wśród studentów zdecydowanie najczęściej była wybierana odp. ,,Chcę znaleźć w przyszłości lepszą pracę”).

4Hiszpański coraz popularniejszy

Docelowo, ile chciałbyś opanować języków obcych? Dwa języki obce zaznaczyło 53% osób, 22% - trzy, a 15% jeden. Lwia część uczniów (90%) stwierdziło, że język angielski chcieliby opanować w pierwszej kolejności, natomiast drugim co do popularności wyborem okazał się język hiszpański z 33%. Dalej był niemiecki – 27%, oraz francuski – 17%.

Angielski to podstawa

,,Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że warto uczyć się języków obcych. Nasi uczniowie upatrują w opanowaniu języka angielskiego szansy na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwienie poruszania się poza granicami kraju” – komentuje Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły języka angielskiego EnglishForYou.pl. - ,,Warto również zwrócić uwagę na docenienie przez uczniów lekcji w małych grupach zajęciowych. W gronie zaledwie kilku osób postępy są zdecydowanie szybsze niż w klasie liczącej 20-30 uczniów.”

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://www.angielski.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=19438 .

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EnglishForYou - to warszawska szkoła językowa założona w 1999 roku. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. EnglishForYou.pl oferuje także kursy Travel and Guide, profesjonalnie przygotowujące słuchaczy do zagranicznych podróży.my accent

Pronuciation01

Call Stella;)

Park - Numb

news

wiadomości

wiadomości

wiadomości

wiadomości

tekst

stella

junior

junior

junior

łamanie języka

łamanie języka

GFHGH

GFHGH

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

pierwsze

prosze o pomoc

Moja Stella:)

Stella!:)

Plagiarism

call stella

Music and Muscle

Stella

Stella :]

Do you think....

Stella

stella:)

Call Stella :D

call stella

Call stella

LesSpoof 1

LesSpoof 2

LesSpoof 3

KidsWorld

O- Z

E - H

H - N

A - D

A - G

A - Z

Tips 2

Lekcja 30

Tips 1

Lekcja 25

Kurs dla portalu angielski.edu.pl przygotowali: Anglorama i JDJ Bachalski 
The origins of the newspaper

newspaper The origins of what we now know as the newspaper date back to Renaissance Europe when handwritten newsletters were distributed between those who were able to read. The newsletters were made up of facts on wars and economy. The first printed pamphlet or broadside appeared in Germany at the beginning of the 15th century and its content was very sensational - some of the news concerned Count Dracula and his sadistic predilections.
In the English-speaking countries the forerunners of newspapers were small news pamphlets which appeared only if a piece of noteworthy news occurred. The first true newspaper in English was Oxford Gazette (later changed into London Gazette) published in 1665. The first regular daily newspaper was the Daily Courant which was launched in 1702.
In America - where the whole idea of newspapers was brought from Europe - the first newspaper was Publick Occurrences set up in Boston in 1690. It lasted only one day � it was closed down because of censorship. Fourteen years later, in 1704 Boston News-Letter was published and since then almost every couple of years another title appeared on the market. By 1783 there had been 43 titles in print and the role of the press in the social life increased. The Bill of Rights, which was introduced in 1791, guaranteed freedom of press; at that time the press market thrived. New technologies made it possible to print and sell newspapers cheaper, so what had been a privilege of a well-off minority became available to the masses. newspaper In 1850 there were 2,526 titles available in America. Illustrations and photographs were added, and people were crazy about the latest news, so reporters were perceived as America�s favourites. By the way, the word "journalist" derives from the idea of a newspaper being a journal - a record of current events.
During the Civil War an inverted pyramid style of writing was introduced and it is still used today. At that time news from a battlefield were sent by telegraph and the machine tended to be pretty unreliable, so reporters had to hurry up. When using the pyramid, five basic questions "who, what, when, why and how" are answered in the first sentence of the story and additional information comes later.
Yellow journalism is a pejorative term describing journalism based on scandals, sensationalism or unprofessional practices. The term developed in the early 1900s as the competition between newspapers was getting stiffer. The newspapers, in order to reach the highest level of sales, published a mixture of sex, violence, crime and scandals.
The biggest daily newspapers in the USA in terms of circulation are USA Today, newspaper Wall Street Journal, Los Angeles Times, and New York Times. The circulation of America's national daily newspapers decreased sharply in 2006. Some point that the reason for that is the increased use of the Internet and give the example of New York Times which is read by more people via the Internet than on paper. Is this the beginning of the long-predicted fall of newspapers?

Glossary

broadside - (US) ulotka
sensational - sensacyjny
predilection - upodobanie
forerunner - prekursor
noteworthy - godny uwagi
to launch - zapoczątkować, założyć, wypuścić na rynek
to thrive - kwitnąć, dobrze się rozwijać

well-off - zamożny
minority - mniejszość
favourite - ulubieniec
inverted - odwrócony
pejorative - pejoratywny, niepochlebny
stiff - ostra, trudna
circulation - nakład

Vocabulary exercise


Fill the gaps with words from the glossary.

 

1. Publishers of commercial newspapers struggle for as big _________ of their papers as possible.

2. Our company didn't have any difficulties, although the competition in the textile industry was _______

3. A "banana republic" is a ________ term for politically unstable Latin American countries.

4. Our family life has been _______ since we moved to the country. Mom seems to be the happiest person alive, and dad spends his days fishing.

5. I have never had any _________ to alcohol, although there is a substantial number of alcoholics in my family.

6. Britney Spears's marriage was a non-stop nightmare and it ended in a ________ divorce.

7. The elections are only in three months' time and I have already received thousands of ________ from the candidates.


Joke of the week


Joke A photographer working for a magazine was assigned to get photos of a forest fire. There was so much smoke at the scene that he couldn�t get any good shots, so he promptly called the office to hire a plane.
"It will be waiting for you at the airport!" his editor assured him. As soon as he got to the small, local airport, a plane was warming up near the runway. He jumped in with his equipment and yelled, "Let's go! Let's go!" The pilot swung the plane into the wind and soon they were flying in the air. "Fly over the north side of the fire," said the photographer, "and make three or four low level passes." Joke "Why?" asked the pilot.
"Because I need to take pictures! I'm a photographer, and photographers take pictures!" said the irritated photographer.
After a long pause the pilot asked, "You mean you're not the instructor?"

Glossary

to assign - wyznaczać
promptly - pośpiesznie
editor - wydawca
runway - pas startowy
to yell - krzyknąć
to swing - rzucić
low level pass - przelot na niskim pułapie

Answer key
:
1. circulation   2. stiff   3. pejorative   4. thriving   5. predilection   6.  sensational   7. broadsides  

strona klubu | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Anglorama | JDJ Bachalski - oddziały

Lekcję przygotował Wojciech Wojtasiak
Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.
Jeżeli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© JDJ Bachalski sp. z o.o. i Anglorama sp. z o.o. 2006

Lekcja 23

Kurs dla portalu dla portalu angielski.edu.pl przygotowali: Anglorama i JDJ BachalskiChristmas time in Poland


Christmas time is back again
Been coming round since you know when
Suddenly the evenings get all dark
There's something special in the air
'cos I'm not going home this year
Christmas time in Poland is carp

No presents by the Christmas tree
There's none for me and none for me
And noone's sent us any Christmas cards
No Christmas crackers going snap
No brussel sprouts I'm glad of that
But worst of all they close up all the bars

I think the turkeys got their wish
'Cos everybody's eating fish
Christmas time in Poland is carp

Today's locked up with family
There's murder intrigue cookery
I reckon that disaster's on the cards
Waiting till a star appears
Communion bread and soup with ears
Christmas time in Poland means I starve

Grandma's choked up on a fish
She's laying face down in a dish
Christmas time in Poland is carp

My hamster spoke to me last night
I have to say I think he's right
That Christmas time in Poland is bizarre

My girl's left me for another
Life is brutal pass the vodka
Christmas time is tough on broken hearts

Now it's time to stop and think
and have another Christmas drink
Don't let the Christmas spirits go too far
It's time to love your fellow man
Not literally or you'll get banned
Let Christmas show how fabulous you are

download MP3

To download the MP3 (3.7MB) file with this song
click the image with the right mouse button
and choose the "Save link target as..."VOCABULARY

'cos = because
a Christmas cracker - Bożonarodzeniowa kartonowa tuba z niespodzianką, która, rozrywana z dwóch stron, wydaje dźwięk podobny do sztucznych ogni
a brussel sprout - brukselka

to reckon - oczekiwać, spodziewać
communion bread - opłatek
to starve - głodować
to choke up - zadławić się
bizarre - przedziwny
a fellow man - kumpel
literally - dosłownie

strona klubu | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Anglorama | JDJ Bachalski - oddziały

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.
Jeżeli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© JDJ Bachalski sp. z o.o. i Anglorama sp. z o.o. 2006

Lekcja 22

Kurs dla portalu dla portalu angielski.edu.pl przygotowali: Anglorama i JDJ BachalskiJoke of the week


A man was sent to prison. In the evening, when the guards turned off the lights, one of the prisoners from another cell shouted "TWENTY-SEVEN" and all other prisoners began to laugh. After a while some other man shouted "EIGHTY-ONE" and everybody burst out with laughter again.

The man was confused and he asked his cell mate why everybody laughed when somebody shouted a number.

The cell mate said: You see, in the library there is a book that has hundreds of jokes in it. We have been here so long that we learnt them all by heart, so when somebody shouts the number of the page, we know what joke it is and we laugh at it.

Next morning the man went to the library and read a few pages of the book. He chose some really good jokes and wrote the numbers of pages on a piece of paper, as he wanted to tell them to other prisoners.

In the evening, when it was dark, he shouted "FIFTEEN". There was only silence. He tried with another joke. "FORTY-THREE". Again silence. He was rather disappointed and he asked his cell mate -"Why is nobody laughing?" And the guy replied "It's the way you tell them..."

VOCABULARY

cell mate - współwięzień
to burst out with laughter - wybuchnąć śmiechem

to learn by heart - nauczyć się na pamięć

The Great Escape from the Rock


Alcatraz Just as everybody has heard of the Statue of Liberty or Great Canyon, everybody is familiar with the name of the Alcatraz Island, also known as the Rock. Between 1934 and 1963 that small island situated in the middle of San Francisco Bay was the place of imprisonment for the most dangerous, corrupted and vicious criminals of that times. The fact that the infamous Al Capone was kept there gives an idea about how well-secured this place was.
In spite of precautions and the natural barrier formed by the waters of the Pacific Ocean various groups of prisoners made 14 attempts to escape. Some of them were shot during the escape, others drowned - only two people actually managed to get to the mainland (they were arrested one more time and sent back to the island some years later). One of the attempts, however, was so carefully planned and so cunning that to this day it has remained a most inspiring story.

Alcatraz The mastermind of the operation was Frank Lee Morris. Although he was a highly intelligent person, he had lived a life of crime since early teens. What is more, he had been doing time in many prisons before and he had managed to escape from a few of them. His partners were brothers John and Clarence Anglin, bank robbers, and Allan West - another hardened jailbird. The preparations took seven months and were unbelievably careful. The prisoners knew that behind the walls of their cells was a utility corridor that no one paid any attention to. Using such tools as spoons or a primitive drill made of the engine stolen from a vacuum cleaner, they made holes in the walls around air vents that led to the corridor. In order to hide the effects of their work they erected false walls. One of the Anglin brothers' tasks was to produce dummies that the prisoners would leave in beds to deceive the guards. They made them from toilet paper, soap and cement; hair stolen from the barbershop was glued to dummies' heads. What is more, as the prisoners realised that it would not be easy to swim to the mainland (showers in the Alcatraz prison were always quite hot so that prisoners would not get accustomed to cold water), they stole as many as 50 rubber raincoats and used them to manufacture a raft that could be promptly inflated by means of a device they made from an accordion.
The escape went well - up to a point. Allan West was not able to remove the grille on the air vent and so he was left behind. The three men went through the corridor, climbed to the roof of the prison, and climbed down on the other side. And then they disappeared. Whether their escape was a success or a failure is still a matter of a debate. A decomposed body of a man in the prison uniform was found floating in water some time later and so were some of their private possessions. If the three men died during the escape, however, they died as free men.

VOCABULARY

to be familiar with - być zaznajomionym z
imprisonment - uwięzienie
vicious - podstępny, okrutny
well-secured - dobrze strzeżony
precaution - środek ostrożności
cunning - przebiegły
mastermind - "mózg operacji"
to do time - odsiadywać wyrok
hardened - zatwardziały
jailbird - recydywista

utility - użytkowy, do celów gospodarczych
air vent - otwór wentylacyjny
to erect - wznosić
dummy - kukła
to deceive - oszukać
barbershop - zakład fryzjerski
raft - tratwa
to inflate - nadmuchiwać
grille - krata
decomposed - rozłożony
to float - unosić się na wodzie

Vocabulary exercise


Which of the words from the glossary match the definitions?

1. to put up, to raise

a) ...........................................

2. bad, rotten

b) ...........................................

3. model, mannequin

c) ...........................................

4. cruel

d) ...........................................

5. to trick, to take in

e) ...........................................

6. to fill with air, to pump

f) ...........................................

7. prisoner

g) ...........................................

8. tough, cynical

h) ...........................................

9. safety measure

i) ...........................................

10. to know well

j) ...........................................

11. organizer, genius

k) ...........................................

12. hole through which air passes

l) ...........................................
Answer key
:
a) to erect    b) decomposed    c) dummy    d) vicious    e) to deceive    f) to inflate    g) jailbird    h) hardened    i) precaution    j) to be familiar with    k) mastermind    l) air vent

strona klubu | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Anglorama | JDJ Bachalski - oddziały

Lekcję przygotował Wojciech Wojtasiak
Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.
Jeżeli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© JDJ Bachalski sp. z o.o. i Anglorama sp. z o.o. 2006

Lekcja 21

Kurs dla portalu dla portalu angielski.edu.pl przygotowali: Anglorama i JDJ Bachalski


Joke of the week


A husband and a wife come to a dentist. The man says: "Look, we're in a hurry and I need you to pull a tooth. Do it as quickly as possible; you don't have to use any anaesthetics. Just do it quickly."
"Do you realize how very painful it will be?" - asks the dentist, and the man nods his head - "Okay then, which tooth is it?"
"Honey," - says the man to his wife - "Open your mouth and show the doctor which tooth it is."

The brief history of the toothbrush


 Although it's the 21st century, oral hygiene is still a fairly delicate matter. On the one hand, most people know that they should brush their teeth at least twice a day; some of them even use dental floss on a regular basis. Numerous TV commercials tell you how easy it is to keep your teeth nice and white thanks to magnificent, hi-tech toothbrushes, which were designed by engineers working for NASA, or new toothpastes that contain ingredients found only in the Amazon Jungle. On the other hand, it is not very hard to meet somebody - an educated, witty person - whose breath makes you cry. What is more, in spite of all the latest equipment and anaesthetics, going to a dentist is still a traumatic experience.
The struggle to keep your teeth white and healthy has been going on for thousands of years. Primitive people would use sticks, feathers and animal bones to remove bits of food from their mouth (so whenever you go camping and it turns out that you have forgotten the toothbrush, watch out for bushes, chickens or remains of somebody's supper). The great Prophet Muhammad himself often used miswak which was a twig of a certain plant growing in the Middle East (modern scientists have not confirmed all of its supposed benefits). It seems that according to some rules of Islam using it before prayers can actually enhance their effect.

 The first "modern" toothbrushes were invented in the USA in the 19th century, yet they were expensive products made of animal hair and bone. They didn't really work well and were rather delicate. It wasn't until the outbreak of World War II when synthetic materials were used for the first time and the mass production began. American soldiers were ordered to brush their teeth everyday and it was them who popularised toothbrushes among the rest of population.
Today, toothbrushes have all possible inbuilt functions, possibly except for Hi-Definition TV-sets. The problem is that even if you use them regularly, once in a while you will actually have to pay some dentist a lot of money for torturing you with drills. It's a very painful paradox.VOCABULARY

dental floss - nić dentystyczna
hi-tech - zaawansowany technologicznie
ingredient - składnik
witty - dowcipny
breath - oddech
anaesthetic - środek znieczulający
feather - pióro

remains - pozostałości
twig - gałązka
supposed - domniemany
benefit - zaleta
to enhance - zwiększać
outbreak - wybuch (wojny, epidemii)
inbuilt - wbudowanyVocabulary exercise


Match words with their definitions.

1. jaw

a) one of the basic ingredients of toothpaste

2. gums

b) large tooth used for grinding food

3. wisdom tooth

c) protective layer covering teeth

4. molar tooth

d) soft organ which surrounds the mouth

5. canine

e) tooth that is used for cutting through food

6. palate

f) bone structure, made of two elements, that enables chewing of food

7. lips

g) extra tooth that modern people do not really need

8. enamel

h) it can be soft or hard; it is the ceiling of the oral cavity

9. caries (cavities)

i) long, pointy tooth that is used by animals as the main weapon

10. tongue

k) tissue protecting teeth

11. fluoride

l) spaces within teeth often caused by bacteria

12. incisor

m) group of muscles that allows for chewing food and talking

Answer key:
1. f; 2. k; 3. g; 4. b; 5. i; 6. h; 7. d; 8. c; 9. l; 10. m; 11. a; 12. e

archiwum | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Anglorama | JDJ Bachalski - oddziały

Lekcję przygotował Wojciech Wojtasiak
Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.
Jeżeli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© JDJ Bachalski sp. z o.o. i Anglorama sp. z o.o. 2006

Lekcja 20

Kurs dla portalu dla portalu angielski.edu.pl przygotowali: Anglorama i JDJ Bachalski


Did you know?


According to American spies there four reasons for which you may decide to betray your country (MICE):
Money, Ideology, Coercion, Excitement

Joke of the week


 A top FBI agent was looking for an assistant, and a certain young officer named Johnson applied for the position. The top agent decided that it would be good to test Johnson's intelligence.
"Tell me Johnson," he asked him "How much is 1 and 1?"
"11"
The agent thought for a while "It's not really correct, but in a way he's right."
"Tell me Johnson, what two days of the week start with the letter 'T'?"
"Tomorrow and Today."
The man was amazed how creative Johnson was, so he asked him the final question.
"Now focus, Johnson: Who killed John Fitzgerald Kennedy?"
That was a hard one and Johnson had to admit that he didn't know the answer.
"In that case, go home and check it, okay?"
Johnson left the office and was approached by other candidates who wanted to know how the interview went. Johnson was enthusiastic. "It went great! It's my first day on the job and I'm already working on a murder case!"

VOCABULARY

to betray - zdradzić
coercion - przymus

to approach - zbliżać się

The people who were James Bond


 Even in the cinematic league of superheroes James Bond is in a class by himself. Not only does he speak dozens of foreign languages, but also he is an acrobat, a professional poker player, a stunt driver, a master of martial arts, an excellent marksman, a brilliant lover, a cunning strategist and ... well, the list could go on forever, really. It's enough to put the common sense to work to deduct that no man in his early forties would have been able to learn all this stuff. It does make sense, however, when you realize that James Bond is a compilation of a few really talented people that Ian Fleming, the inventor of the super spy, had met. The following are the most well-know names associated with Bond.

James Bond #1

Colonel Duane Hudson - a British soldier renowned for his bravery and cunning in World War II. A regular womaniser, an engineer and a versatile sportsman (he also spoke six foreign languages). He was given some highly dangerous missions, such as sabotaging German ships or training Yugoslavian partisans. At some point he was given £80,000 in gold and diamonds and was asked to use them to fund anti-Nazi guerrilla. Some of this money was spent, some of it he stashed for himself.

James Bond #2

Patric Dalzel-Job - a commando and expert mariner, skier and parachutist, though, unlike Bond, he never liked alcohol and was happily married to the same woman till the day he died. In 1940s he was a navigation officer that was responsible for evacuation of English soldiers from Narvik in Norway. Although he was given direct orders to cease the evacuation of Norwegian civilians, he kept doing it. It is said that he may have saved as many as 5,000 people. His later missions involved attacking German ships in midget submarines and many special operations behind the enemy lines which proved his great courage and resourcefulness.

VOCABULARY

league - liga
stunt driver - kierowca kaskader
marksman - strzelec wyborowy
cunning - przebiegły, przebiegłość
to put sth to work - użyć
renowned - znany
womaniser - kobieciarz

versatile - wszechstronny
guerrilla - partyzantka
to stash - ukryć
mariner - żeglarz
civilian - cywil
midget - karłowaty, miniaturowy
resourcefulness - pomysłowość

Vocabulary exercise


Put the words from the glossary into the gaps.

1. I will not let you go out with this boy! Everybody knows that he is a __________.
2. You will do this exercise in no time if you ________ your brain ________.
3. Till the day he died, the thief didn't confess where he ________ the money he had stolen.
4. A few good matches like that and our team will move to the First ______.
5. She was a really _______ employee, it's a pity she decided to quit our company.
6. Had it not been for his _________, he wouldn't have survived on the desert.


Answer key:
1. womaniser; 2. put to work; 3. stashed; 4. League; 5. versatile; 6. resourcefulness

archiwum | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Anglorama | JDJ Bachalski - oddziały

Lekcję przygotował Wojciech Wojtasiak
Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.
Jeżeli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© JDJ Bachalski sp. z o.o. i Anglorama sp. z o.o. 2006

Lekcja 18


England's weirdest region


crop circle South-western counties are the quintessence of what many people consider to be the traditional England. They are agricultural areas with little industry and few large cities that would spoil the landscape. At the first glance it seems that nothing has change there since Queen Elisabeth I reigned the country: green fields and pastures cover the land, every few miles there is a small village with houses built of grey stones; if William Shakespeare entered any of the pubs, he wouldn't feel out of place (if of course he didn't get terrified by the TV-set, electronic dartboards and Internet hotspots).
People who live in Wiltshire, Somerset and other counties that are known as "Wessex" are not like the city folk of London: they appreciate the slow pace of life, as well as peace and quiet. Although for some teenagers there is too much "peace and quiet", most of the locals are quite satisfied with their pubs, small-scale shopping malls, and community centres. Most of all, however, this is the place where common sense, wit and balanced approach to all the aspects of life are the most cherished virtues.
crop circle Funnily enough, the counties of Wiltshire and Somerset attract a number of visitors who are exactly the opposite. Every year thousands of tourists, amateur scientists and UFO enthusiasts come here to see the famous crop circles that appear mysteriously over the night, especially in the tourist season. There are countless theories explaining how they are made: they may be marks of UFO landings; possibly American satellites have been carving them with microwave cannons; elves (yes, the mythical creatures with pointy ears) may produce them during their nocturnal gatherings. The locals, however, are pretty sure that the whole thing was started as a practical joke by a group of farmers who had too much free time and a few pints of beer too many. And so, whenever they see somebody investigating the crop circle with fancy scientific gadgets, or lying on the ground to absorb some cosmic energy, they can't help sniggering.
Stonehenge is yet another of the local landmarks that attracts rather peculiar group of people. They arrive on specific days of the year, put on ceremonial clothes, and parade around it, chanting. They are modern druids who believe that Stonehenge is the spiritual centre of England (after all, according to a legend, the stones were magically brought there from Ireland by Merlin the Wizard). For years the authorities have been trying to stop them from conducting their rituals in Stonehenge, as it imposes threat to the historical site, yet after a legal dispute the druids are likely to be given access to their place of worship.
crop circle There are many other places in Wiltshire and Somerset where people dressed like students of Hogwart are not an uncommon sight. Among them is the town of Glastonbury - supposedly, the burial place of king Arthur - where it is easier to find a magic shop or a fortune-teller than a grocer's.
How do the locals react to all this magic and UFO stuff that is going on around them? They build hotels, open cafés and set up souvenir shops for tourists. What they really think, they will not tell, but the smiles on their faces say a lot.

crop circles

VOCABULARY

county - hrabstwo (jednostka terytorialna)
quintessence - kwintesencja
at the first glance - na pierwszy rzut oka
pasture - pastwisko
to feel out of place - czuć się nie na miejscu
dartboard - tablica do gry w strzałki
city folk - "miastowi"
pace - krok
community centres - dom kultury, centrum lokalnej społeczności
common sense - zdrowy rozsądek
wit - poczucie humoru
crop circles - kręgi w zbożu (według niektórych wykonane przez kosmitów)

countless - niezliczony
to carve - wycinać
cannon - działo
pointy - spiczasty
nocturnal - nocny
gathering - zgromadzenie
fancy - wymyślny
absorb - wchłaniać
snigger - chichotać
to chant - nucić, skandować
wizard - czarodziej
to impose threat - stwarzać zagrożenie
worship - kult

Vocabulary exercise 


1. He came to the party dressed like a ___________: he had a magic rod and a _________ hat.
2. The _________ come to our village to hunt, do fishing or swim in the lake.
3. There is an old ________ from the World War II standing in front of the ___________.
4. She behaved as if she didn't have any ________ at all. She was ________ her name on the desk while the teachers was looking at her.
5. Clean it with a sponge. It _________ water well.
6. I'm afraid we can't give you a driving licence - you ___________ to other drivers.
7.__________ times I told him not to ________ when aunt Anny is putting her false teeth into her mouth.
8. Fifty percent of land in our ________ are fields or _________ .
9. The toilet? Turn left when you get to the wall with a __________ on it.
10. Members of a mysterious __________ had a _________ last night at 3 a.m. in the local park. They were _______ and dancing. Finally, the police arrested them for indecent behaviour.
11. __________ the house look fine, but in fact it was in a really bad condition.
12. Cats are _________ animals: they see very well in the dark.
13. I really admire her _______ . She especially likes to make fun at macho men.  

Good advice


1. The Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the British or Americans.
2. On the other hand, the French eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.
3. The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than the British or Americans.
4. The Italians drink excessive amounts of red wine and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

Conclusion:
Eat & drink what you like. It's speaking English that kills you.  

stone hemge


Answer Key:
1. wizard; pointy    2. city folk    3. cannon; community centre    4. absorbs    5. impose threat    6. Countless; snigger    7. county; pastures    8. dartboard    9. cult; gathering; chanting    10. At the first glance    11. nocturnal    12. wit    13. common sense; carving

archiwum | JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Lekcję przygotował Wojciech Wojtasiak

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 17

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl


Why telly is not good for you


There are two numbers - 13 and 170. They both refer to the number of minutes spent by an average male Brit everyday on:
a) sport and outdoor activities
b) watching TV, DVDs or listening to music at home.

Now focus because here goes a tricky question: which number goes with which group of activities?
It wasn't particularly difficult, was it? Sadly, it seems that despite the scarcity of free time, which is typical even for teenagers these days, most of us would rather spend it sitting on a couch, with a remote control in hand, rather than reading, pursuing hobbies or even spending time with friends. There are, however, a few very good reasons why we should cut down on the 170, or possibly reduce it to zero.
To start with, the excessive use of electronic media is unhealthy. Its adverse effects on our organisms are not a great secret, and they include, among others: accumulation of fat around the body parts, failing eyesight, the spine that is as crooked as a pretzel and just as fragile, and partial deafness suffered by people who use their mp3 players with little respect for their ears.
It is, however, the mental and social effects that we should worry about. Firstly, it has been proven by many parallel studies that too much TV makes you an imbecile. Long gone are the days when it was the social mission of broadcasters to offer programs that the audience should watch rather than desire to watch. Consequently, what we have these days is an easily digestible pulp of little value, the highlights of which are debilitating soap operas, talk shows where people spill their guts, and reality shows that have little to do with reality. And, of course, there is Taniec z gwiazdami which is in a class by itself. (To fully grasp why I personally hold it responsible for the decrease in the nation's IQ, read some glossy magazines, or listen to a couple of middle-aged women talking about the last episode.)

People watch TV or DVDs because it is less challenging than reading, and as a result 20% of them have no idea what the news anchors are talking about when they use words longer than three syllables. In fact, it has been estimated that about seven million UK residents are functionally illiterate; some universities have launched courses that will teach students how to read and understand academic books.
Although, I imagine, there might be people for whom being able to read books is not really important, here is something that will appeal to all adults. A research conducted by a team of Italian psychologists has shown that couples that have TV-sets in their bedrooms have sex twice less often than couples that do not have it. Apparently, it is easier and less tiring to focus on a film than your partner.
There is also one more danger connected with electronic media - at some point you may believe that what they show is real. Some two years ago, a certain Serb has jumped out of the window and badly injured himself. He was not trying to kill himself - in fact he was trying to evacuate as the people on TV warned him of approaching tsunami. Only when he was falling down did he realize that there are no tsunamis in South Serbia. Apparently, he did not quite understand what the news anchors were talking about.

VOCABULARY
to refer - odnosić się
tricky - podchwytliwy
scarcity - niedostatek
to pursue - uprawiać
to cut down on - ograniczyć
excessive - przesadny, nadmierny
adverse - szkodliwy
failing - pogarszający się
spine - kręgosłup
crooked - pogięty
fragile - kruchy, łamliwy
deafness - głuchota
parallel - równoległy, jednoczesny
broadcaster - nadawca (programów)
digestible - strawny
highlight - główna atrakcja
debilitating - ogłupiający
to spill your guts - opowiadać wylewnie o swoich uczuciach i życiu prywatnym
to be in a class by oneself - być klasą samą dla siebie
to grasp - rozumieć, pochwycić
to hold something responsible for - winić za
glossy magazines - czasopisma ilustrowane
challenging - trudny, ambitny
decrease - obniżka
news anchor - prezenter wiadomości
to launch - rozpocząć

Vocabulary exercise 1. The new model of Mercedes is fantastic! It's ______________ .
2. We ___________ this project a year ago; it's been really hard work.
3. What are you watching? Not one of your ____________ programs about pop celebrities?
4. He called me yesterday, and he was ____________ for 30 minutes.
5. I'm afraid your ___________ is incurable: you will have to use a hearing aid.
6. I suggested watching a _________ play in the theatre, but she said she'd rather watch something in the cinema.
7. You really should _______________ cigarettes: they are killing you.
8. I could tell by the look on their faces that they didn't _________ what I was talking about.
9. Look how self-confident she is! She's the best _________ of TVN 24.
10. His _______ health didn't let him __________ his interest which was rugby.
11. That's a _________ question! I don't know, really.
12. The ___________ of the event was the concert of some local rock band.
13. The migration of young people to the UK is caused by the _________ of work on the job market.  

Joke of the weekbeer causes problems with your eyes...

A guy sits in a bar watching TV and sipping beer. The barmaid is a blonde. At some point there's a news programme and one of the stories is about a man standing on the bridge, wishing to commit suicide.
"I'll bet you $10 he'll jump," says the guy to the barmaid.
"I'll bet you $10 that he won't," replies the blonde. And a second later, the man on the bridge jumps off and kills himself. The barmaid hands the guy a 10 dollar banknote.
"Keep your money ," says the man. "I cheated you. I saw this story on the four o'clock news."
"No, it's okay. Take it," says the blonde. "I saw it on the four o'clock news too. I just didn't think the guy was stupid enough to jump again!"

VOCABULARY
to seep - sączyć
barmaid - barmanka

watch out!


Answer Key:
1. in a class by itself    2. launched    3. debilitating    4. spilling his guts    5. deafness    6. challenging    7. cut down on    8. grasp    9. news anchor    10. failing; pursue    11. tricky    12. highlight    13. scarcity

archiwum | JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 16

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.plBushmen's way to work-free life


JDJ Bachalski Each of you, poor souls, reading this article is likely to spend some 40 years of your life on working your backside off. Fortunate are those who actually like their jobs - it makes it so much easier for them to get up in the morning on each of 260 working days every year. Most of us, however, do not have such motivation. "Work puts bread on our tables and clothes on our backs," says the majority of my friends, even if what they mean by bread is Chinese take-away, and clothes are usually some articles from the latest H&M collection. The discrepancy between what we really need and what we think we need has been a topic of many scholarly works and sermons over the centuries. On the one hand, everybody will tell you that it is love, family and friendship that really matter in life, and everything else is just rubbish. On the other hand, the very same people buy new mobiles every two years, work extra-hours to pay their car credits, and call their parents once in a blue moon because "it has been such a hectic time lately". Regardless of how much we work - and earn - there is always a range of products and services that we are not yet able to afford. Naturally, we do our best to catch the bunny (like a new BMW, or holidays in Jamaica) - and that chase makes the world what it is - yet the creature always seems to be beyond our reach. Now, do I need to mention how frustrating it is?

Strangely enough there was a time in the history of human beings when everybody had absolutely everything they could dream of. I do not refer to the biblical Garden of Eden, but the hunter-gatherers who lived in the Neolithic period, and whose descendents are primitive tribes that still live in remote parts of the globe. According to some anthropologists, those people worked as little as 3 hours a day. Sometimes they worked very hard for a few days in a row, sometimes they did absolutely nothing to support themselves for weeks. Still, they always went to bed with full stomachs. They passed their time on chatting, dancing, playing with children, making love to their partners, or visiting relatives from other tribes who had as much leisure time as they did. The nature provided abundance of food, even if what they ate would be repulsive by modern standards. They needed no gadgets, nor fancy clothes; neither was there a need to appoint bosses since there was no work to be supervised. And yet, it took only a few hours of picking nuts and berries to provide enough food for three people for a few days.

Now, I am not naive enough to encourage anybody to strip down to their underpants and move to Puszcza Kampinoska. No matter how hard you try, you will never be able to pay for your health insurance or children's education in acorns and berries. There are, however, a few obvious lessons to be learnt from the people of the Neolithic age. To start with, one should know how to resist the urge to buy things that serve no other purpose than cheering one up, or helping one catch up with the latest fashions - obviously we are perfectly able to be happy without them. Secondly, remember that neither your body nor mind are prepared to work intensively for more than a few hours a day - no matter what your manager thinks. Thirdly, never neglect your friends, family, or things that make you happy - in the long run it does not pay off.

It is the habit of modern businessmen to write books on how to get rich by means of hard work and cunning strategies. Perhaps it is possible to get richer than any of them simply by doing nothing.

VOCABULARY
to work one's backside off - harować jak wół
take-away - jedzenie na wynos
discrepancy - rozbieżność
scholarly works - prace naukowe
sermon - kazanie
once in a blue moon - (idiom) od wielkiego dzwonu
hectic - gorączkowy
chase - pościg
hunter-gatherers - kultura myśliwsko-zbieracka
descendent - potomek
abundance - obfitość
repulsive - odrażający
acorn - żołądź
urge - pragnienie
to neglect - zaniedbywać

Vocabulary exercise 


Example: healer, GP, physician = doctor

a) pig, copper, constable = ............
b) barrister, ambulance chaser, counsellor = ............
c) padre, vicar, reverend = ............
d) administrator, executive, top dog = ............
e) artisan, creator, virtuoso = ............
f) congressman, statesman, baby-kisser = .............  

Joke of the week
A lawyer and a Scotsman


A young office worker was getting ready to go home when he saw his boss standing by the shredder, holding a piece of paper in his hand.
"Look," said the boss, "I've got a favour to ask. I've got a very important and confidential document here, and unfortunately my secretary has already gone home. Could you make this thing work for me?"
"No problem, Sir," replied the young employee. He switched on the shredder, put the document in and pushed START.
"Splendid!" said the boss, "By the way, I only need one copy."


JDJ Bachalski


Answer Key:
a) policeman  b) lawyer  c) priest  d) manager  e) artist  f) politician

archiwum | JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 15

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl


People versus the McDonald's corporation
The McDonald's corporation versus People 


They operate in more than a hundred countries. Indefinite number of cows need to be slaughtered every year to produce 30,000 tons of beef that is used for serving hamburgers in their restaurants. They are the only player on the fast food market that opened their own Hamburger University (Oak Brook, Illinois), the aim of which is to teach people how to make more hamburgers in a shorter time and at lower costs. They are the McDonald's corporation.

When you build an empire of that size and wealth, it seems that certain controversial actions have to be taken on the way. As a result, the opponents of globalisation, health experts and environmentalists are only some of the people who have found skeletons hidden in the company's closet.

In 1986 in London, a group of Green Peace activists was distributing a leaflet called "What's wrong with McDonald's". According to its main thesis: the company and its likes absorbed food and natural resources from poor countries, thus making them even poorer. They also encouraged cutting down the Amazonian forest, as more land was needed for cow ranchers who supplied their restaurants with meat. Tests showed that as far as nutrition standards were concerned, the food they served was not only worthless, but possibly very unhealthy. Finally, although these are only a selection of the most important points, they often tried to use marketing strategies that intentionally exploited family values or tried to attract children by means of aggressive advertising.

The company sued the Green Peace activists, among them Helen Steel and David Morris, for libel. For obscure formal reasons, the pair (the remaining members of the group apologized to the company and backed off) was not given legal aid and neither could they afford a lawyer, so they defended themselves. The company, on the other hand, hired a team of top lawyers and, unsurprisingly, it won. Funnily enough, it the course of the trial it turned out that most of the thesis published in the leaflet were accurate, so the company's reputation suffered immensely. Steel and Morris received huge support from the public and they decided to appeal. The legal battle continued and the corporation was accused of using hired spies and corrupted policemen to infiltrate the Green Peace group.

Finally, last year European Court of Human Rights ruled that the initial decision of the court that gave victory to the corporation was invalid and the conduct of the trial breached the Steel and Morris's right to freedom of expression as well as the right to a fair trial. After 20 years of conflict, the infamous case of "McLibel" was solved, yet the company seems to be doing just fine. 

VOCABULARY
indefinite - nieokreślony
to slaughter - zarzynać
environmentalist - działacz organizacji ekologicznych
to have a skeleton in the closet - ukrywać przed innymi niewygodne fakty
leaflet - ulotka
to cut down - wycinać
nutrition - odżywianie
to exploit - wykorzystywać
libel - pomówienie
obscure - niejasny
to back off - wycofać się
to appeal - odwoływać się
to rule - zarządzić
conduct - przebieg
to breach - łamać (prawo, reguły)

Vocabulary exercise 


Which of the words from the glossary match the definitions? 

1. to decree - ...............
2. to abuse - .................
3. to have a secret that you want to hide - .........................
4. presenting false information that is hurtful for a person or organization- ..................
5. a small publication usually meant for free distribution - ..................
6. to violate law - ..................
7. somebody who wants to preserve the natural environment - ..................
8 food, diet - ..................
9. handling, organization - ..................
10. to kill - ..................
 


cow!

Joke of the week
A lawyer and a Scotsman


JDJ BachalskiA certain lawyer form London went to Scotland to hunt ducks. As he shot a bird, it fell onto a field behind a fence. He climbed over the fence and was getting ready to pick the duck when an elderly farmer appeared driving a tractor.
"Leave that duck. It's on my land." - said the farmer.
"But I shot it! It's mine!" - exclaimed the lawyer.
"Yeah, but it's on my property!" - replied the Scottish farmer.
"Look mate, I'm a lawyer. Either you let me take that duck, or I'll sue you, and I'll have your land, your tractor and everything you've got!" - answered the man from London.
"You don't know how we solve this sort of problems here in Scotland." - said the farmer. - "We use the Three Kick Rule."
"How does it work?" - asked the lawyer.
"Well, I kick you three times, and then you kick me three times, and so it goes on until one of us gives up." - replied the farmer.
The lawyer thought that since the farmer was an old man, it couldn't be very painful, so he agreed.
The first kick of farmer's heavy boots hit him in the private parts. When he fell down on his knees, another kick almost broke his nose. He was lying on the ground, in agony, when the third kick hurt his kidney. After a while he was able to stand up. He spitted out blood and said: "Okey, it my turn."
"It's okay." - replied the farmer. - "I give up. You can take the duck."

VOCABULARY
fence - ogrodzenie
elderly - w podeszłym wieku
to sue sb - pozwać kogoś
private parts - "części intymne"
kidney - nerka
to spit out - wypluwać


cow!


Answer Key:
1. to rule,    2. to exploit,    3. to have a skeleton in the closet,    4. libel,    5. leaflet,    6. to breach,    7. environmentalist,    8. nutrition ,    9. conduct,    10. to slaughter

archiwum | JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 14

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl


Short story: How can I beat my shyness?


Some two hundred years ago at a classy party, nobody would dare to approach you with their hand outstretched and say: "Hi there. I'm Mick. Fancy a drink?" Back then people behaved in a more orderly fashion. When a person of the opposite sex spoke to you, blushing and incoherent speech were the most charming way to show that you liked that person very much. These days, however, modesty is no longer cool and it certainly does not pay off either. All well-paid jobs - media, business, law - call for lots and lots of self-confidence and charm. Even if money is not a top priority for everybody, finding a steady partner usually is. Being shy, however, may ruin one's private life, too. After all, blushing does not really work in poorly-lit pubs, not to mention the Internet chat rooms - in fact, statistics show that people who go out often, even if their dates are lousy, are more likely to find their match than people who waste time hoping that one day they would simply bump into the love of their life.
What if, however, you simply lack self-confidence? Are you to remain an underdog till the day you die? Of course not. There are some tips that may help you beat your shyness.
1. When you meet new people, don't think too much about how you feel and what you think. Restrain your emotions. They are usually negative. Use breathing exercises to decrease the physiological symptoms of stress. Alcohol will not help you - it is just a short-term solution. Besides, you can't go through your life stoned.
2. When talking to somebody pay attention to what they say. Ask questions and try to remember the answers they give. The more you know about the other person, the safer you will feel with him or her.
3. Avoid talking about yourself until you are comfortable with it. Stick to general topics. If nothing interesting comes to your mind or you can't catch up with the rest of the company, do your homework - read papers, watch news, be up-to-date with what's going on in the popular culture. 4. Remember this simple truth: Nothing is perfect, and nothing has to be. This includes your social contacts. You are likely to stumble, and you are likely to fall. The most important thing is to keep trying.
5. If you have a particularly difficult time talking to somebody, or you feel intimidated in their company, it may be so because those people are jerks. If this is the case, say goodbye, go home and watch some telly.

VOCABULARY
outstretched - wyciągnięty
to fancy - mieć ochotę
to blush - rumienić się
incoherent - niespójny
to pay off - opłacać się
poorly-lit - kiepsko oświetlony
to restrain - powstrzymywać
to bump into - wpaść na
underdog - popychadło
short-term - krótkoterminowy
stoned - pijany (potocznie)
to stick to - trzymać się czegoś
to catch up with - nadążać za kimś
jerk - palant (potocznie)


JDJ Bachalski

Vocabulary exercise


Use the words from the glossary to complete the sentences.

1. Did you hear what that man said to me?! What a ______ !
2. I've been working hard, but I can't ________ my group.
3. Studying hard doesn't always ________. Sometimes it's the cheaters who get the best grades.
4. He was _________ while he was asking me to go out with him. It was so sweet.
5. He had been an _________ for two years, until one day he told his boss what he thought of him. 6. Was she really driving a car in spite of being totally ________ ? Is she crazy or something? 7. Do you _______ something to eat? 8. She thought that it would be a _________ relationship, but they have been together for two years now. 9. Yesterday I ______ an old friend in a shopping mall.
10. If you _______ your emotions at work, you will not be so stressed-out when you come home.

Joke of the week


A certain man had been feeling depressed for some time, so he thought it would be a good idea to visit a shrink. He got an appointment, sat in the armchair and started to talk about how bad his life was.
The doctor listened very carefully, noted a few things down and asked a few inquisitive questions. Then he thought for a moment and said: "I think I know what your problem is."
"What is it?" asked the patient.
"It's low self-esteem. It's a very common thing among losers like you."

VOCABULARY
shrink - psychiatra (potocznie)
inquisitive - dociekliwy
self-esteem - poczucie własnej wartości
loser - fajtłapa, osoba przegrana życiowo


Answer Key:
1. jerk, 2. catch up with, 3. pay off, 4. blushing, 5. underdog,
6. stoned, 7. fancy, 8. short-term, 9. bumped into, 10. restrain

archiwum | JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 13

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl


Short story: Portal of Glory


JDJ Bachalski While filming an ad in front of the Santiago de Compostela in Madrid in March 2004, Brazilian striker Ronaldinho was asked by the director to demonstrate a scissor kick. Ronaldinho complied - and promptly smashed a window in the 12th century cathedral's Portico de la Gloria (Portal of Glory). Ronaldinho was relieved to learn that the broken pane was a modern addition and, unlike most of the church, did not date from the 1100s.

VOCABULARY
an ad = advertisement - reklama
a striker - napastnik
a scissor kick - kopnięcie z przerzutki
to comply - zastosować się
to smash - zniszczyć, rozbić
a pane - szyba

JOKE OF THE WEEK: Clock in heaven


JDJ Bachalski4 surgeons are taking a tea break. 1st surgeon says "Accountants are the best to operate on because when you open them up, everything inside is numbered."
2nd surgeon says "No, librarians are the best. Everything inside them is in alphabetical order."
3rd surgeon says "Well you should try electricians. Everything inside them is colour coded."
4th surgeon says "I prefer football fans. They're heartless, spineless, gutless and their heads and butts are interchangeable."

VOCABULARY
a surgeon - chirurg
colour-coded - oznaczony kolorami
heartless - bez serca, nieczuły
spineless - 1. bez kręgosłupa, 2. tchórzliwy
gutless - tchórzliwy (dosł. bez jelita)
a butt - infml. tyłek, zadek
interchangeable - wymienny

DID YOU KNOW?


JDJ Bachalski A Brazilian Artur Friedenreich is soccer's All-Time top scorer. Even though most people think that it's Pele, he's actually second with 1,280 career goals. Friedenreich played from 1909 to 1935 and netted a whopping 1,329 goals!

VOCABULARY
a scorer - zdobywca bramki
to net - strzelić bramkę
whopping - gigantyczny

QUOTATION OF THE WEEK


The ball is round and there are two goals.
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Kazimierz Górski

Football Facts


JDJ Bachalski 1. Football is the most played and most watched sport in the world.
2. It originated generally in its present form in Britain.
3. World's oldest club, Sheffield FC, was formed in 1857.
4. It is called football in practically every country except America, where it is called soccer.
5. Some famous players include: Pele, Maradona, Eusebio, Ronaldo, Beckham, and Mattheus.

VOCABULARY
to originate - zapoczątkować, pojawić się
except - oprócz, z wyjątkiem

CHECK YOUR VOCABULARY


Complete the sentences with these words:
a. free b. referee c. kick d. match e. coach f. forwards

1. ______ the ball as far as possible.
2. The first-line players are called ___.
3. The ___ must control the players during the game.
4. A penalty kick is the right given to a player from the opposing team to a ___ kick.
5. Eleven players from each team participate in a soccer ___.
6. The ___ didn't train the players well, so the team lost the game.JDJ Bachalski


Answer Key:
Answer key: 1c, 2f, 3b, 4a, 5d, 6e.

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 11

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl


Short story: That's Incredible!


JDJ Bachalski In Britain, banks are required to accept any legible check, irrespective of the document's material content. A. P. Herbert once presented a cheque written on an egg - which had to be boiled by the bank before it could be sent through the central clearing house!

VOCABULARY
legible - czytelny
irrespective (of) - bez względu
a clearing house - izba rozrachunkowaPrzejdź na stronę!


JOKE OF THE WEEK


JDJ Bachalski A blonde named Barbara appeared on Who Wants To Be A Millionaire..
Host: "Barbara, the next question will give you the million dollars if you get it right ... but if you get it wrong you will drop back to $32,000 -- are you ready?"
Barbara: "Sure I'll have a go."
Host: "Which of the following birds does not build it's own nest? Is it..
A-Robin B-Sparrow C-Cuckoo D-Thrush Remember, Barbara, it's worth 1 million dollars."
Barbara: "It's a cuckoo."
Regis: "You're sure? You can walk with the $500,000 or play on for the million."
Barbara: "I want to play, I'll go with C - Cuckoo."
Regis: "Is that your final answer?"
Barbara: "It is."Regis: "Barbara.....you had $500,000 and you said C - Cuckoo. Well....you're right! - You have just won ONE MILLION DOLLARS Here is your check. You have been great!"
That night Barbara meets her friend Carol at a local bar. As they are sipping their champagne. Carol turns to Barbara and asks, "Tell me, how did you know that it was the cuckoo that does not build its own nest?" "It was so simple," Barbara replied, "Everybody knows that cuckoos live in clocks."

VOCABULARY
to drop back - zostać w tyle
to have a go - spróbować
a nest - gniazdo
a robin - rudzik
a sparrow - wróbel
a cuckoo - kukułka
a thrush - drozd
to sip - sączyć

DID YOU KNOW?


JDJ Bachalski The largest currency note ever printed in the US was the $100,000.00 Gold Certificate, Series 1934. These were used for transactions between the Federal Reserve Banks and weren't circulated to the general public.

Six Signs You Have Too Much Money


JDJ Bachalski 1. You own your very own secret spy agency.
2. Upon consulting your records, you learn, to your surprise, that you own Ecuador.
3. Most of your afternoons are spent lying outside in a loose pile of fifties.
4. Those "James Bond" movie people always want to borrow your Ferrari.
5. Gas clerkhas a fit when you ask if he can break a thousand.
6. You bet countries for your golf wager.

VOCABULARY
records - rejestr, akta
a pile - sterta
a gas clerk - pracownik na stacji benzynowej
to have a fit - mieć atak; mieć napad padaczkowy
to break - rozmienić
to bet - postawić [pieniądze]
a wager - zakład

CHECK YOUR VOCABULARY


Complete the following text.

Piggy banks get their (1) _ _ _ _ from a type of clay (2) _ _ _ _ _ _ pygg. Pygg clay was originally (3) _ _ _ _ to make jars in which people (4) _ _ _ _ _ money. Because they were (5) _ _ _ _ _ as pygg jars or pygg banks, they eventually were made in the (6) _ _ _ _ _ of pigs and (7) _ _ _ _ _ called piggy banks.Answer Key:
Answer key: 1. name, 2. called, 3. used, 4. saved, 5. known, 6. shape, 7. later.

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 10

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

Short story: Always on Time?


JDJ Bachalski Marilyn Monroe's chronic tardiness made her a difficult actress with whom to work. One day during the production of The Seven Year Itch, for example, she arrived at eleven o'clock for an eight-thirty start. When director Billy Wilder demanded an explanation, Marilyn replied that she had been unable to find the studio. Her excuse rang rather hollow: "She'd only been under contract," Wilder later recalled, "for six years..."

VOCABULARY
tardiness - opieszałość, spóźnienie
The Seven Year Itch - tyt. pol. "słomiany wdowiec"
to demand - żądać
hollow - niewiele warty, nieszczery

JOKE OF THE WEEK: Clock in heaven


JDJ Bachalski An old woman died and went to Heaven. St. Peter was giving her a tour of Heaven when she noticed that there were dozens of clocks on the wall. Each clock displayed a different time of day. When she asked him about the clocks, he replied, "We have a clock for each person on earth and every time they tell a lie the hands move. The clock ticks off one second each time a lie is told." The clock belonging to Mother Teresa has never moved, indicating that she never told a lie. The clock for Abraham Lincoln has only moved twice. He only told two lies in his life. The woman asked "Where is my husband's clock?" St. Peter replied, "Jesus has it in his office... he's using it as a ceiling fan."

VOCABULARY
a hand - wskazówka
a fan - wiatrak

DID YOU KNOW?


JDJ Bachalski Before 1884, every city would have its citizens set their watches and clocks to noon for their city - that is, when the sun is at its highest point above the city. This was a major problem for railroads. Riders had to change their watch every time they would arrive at another city. This averaged out changing one minute on your watch for every twelve miles traveled! Beginning in 1884, a system of (time) zones was set up for the entire world.


Extend deadline

TIME TRIVIA


JDJ Bachalski 1. Gregorian calendar is being used to determine the date of the millennium.
2. Sun dials were one of the earliest forms for telling time.
3. This rhyme helps us remember the odd distribution of days in our various months: Thirty days has September, April, June, and November; All the rest have thirty-one. Excepting February alone: Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine (anon).
4. An hourglass had a problem in keeping time because its centre would get clogged. Coarse sand wore away at the center and made the opening wider. An hourglass had to be on a flat surface in order to work properly.

VOCABULARY
a sun dial - zegar słoneczny
a distribution - rozłożenie
a leap year - rok przestępny
an hourglass - klepsydra
to clog - zapychać się
coarse - gruboziarnisty, ostry
to wear away - ścierać (się)
an opening - otwór

CHECK YOUR VOCABULARYMatch time idioms with their definitions.


[1] time to kill
[2] time off
[3] time ran out
[4] time stands still
[5] from time to time


[A] sometimes
[B] everything seems to slow down or stop moving
[C] time to relax or do what you wish
[D] there was no more time
[E] holidaysJDJ Bachalski


Answer Key:
Answer key: 1C, 2E, 3D, 4B, 5A.

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 9

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

SHORT STORY: Picasso


Pablo Picasso, who produced about 13.500 paintings or designs, 100,000 prints or engravings, 34.000 book illustrations and 300 sculptures or ceramics, is not surprisingly listed in the Guiness Book of World Records as the most prolific artist in history. Moreover, Picasso, whose full name is Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiano de la Santisima Trinidad Ruiz y Picasso, might also be named "most prolifically-named artist in history".

VOCABULARY
an engraving - grafika
a sculpture - rzeźba
prolific - płodny [artysta]

JOKE OF THE WEEK: The Art Collector


A famous art collector is walking through the city when he notices a mangy cat lapping milk from a saucer in the doorway of a store. He knows that the saucer is extremely old and very valuable, so he walks casually into the store and offers to buy the cat for two dollars. The storeowner replies, "I'm sorry, but the cat isn't for sale." The collector says, "Please, I need a hungry cat around the house to catch mice. I'll pay you 20 dollars for that cat." And the owner says "Sold," and hands over the cat. The collector continues, "Hey, for the twenty bucks I wonder if you could throw in that old saucer. The cat's used to it and it'll save me from having to get a dish." The owner says, "Sorry buddy, but that's my lucky saucer. So far this week I've sold sixty-eight cats."

VOCABULARY
mangy - parchaty
to hand over - podawać
to be used to sth - być przyzwyczajonym
a dish - talerzEnglish IS

USEFUL QUOTATION


"A picture is worth a thousand words."
"Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów."
Napoleon Bonaparte

DID YOU KNOW


If a statue in the park of a person on a horse has both front legs in the air, the person died in battle; if the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle; if the horse has all four legs on the ground, the person died of natural causes.

VOCABULARY
a statue - posšg
a battle - bitwa
a wound - rana

FIVE ART FACTS


1. Leonardo da Vinci spent 12 years painting the Mona Lisa's lips.
2. Roman statues were made with detachable heads, so that one head could be removed and replaced by another.
3. During his entire life, artist Vincent Van Gogh sold just one painting; Red Vineyard at Arles.
4. Picasso could draw before he could walk, and his first word was the Spanish word for pencil.
5. Rodin died of frostbite in 1917 when the French government refused him financial aid for a flat, yet they kept his statues warmly housed in museums.

VOCABULARY
lips - usta
detachable - odpinany, ruchomy
a vineyard - winnica
frostbite - odmrożenie
an aid - pomoc
to house - mieścić [kolekcję]

CHECK YOUR VOCABULARY


Complete the texts with the following words:

a. tend to      b. suggest      c. be      d. reduce      e. place      f. account for
(1) clay      (2) litograph      (3) canvas      (4) chisel      (5) easel      (6) press
(7) hammer      (8) ink      (9) watercolour

A painter spent the whole day doing (a)_________________ pictures. That is why he earned his living. He was tired and needed a change. So, when he came back home, he took out his old (b)___________ and stood in front of his wooden (c)________________. "This is going to be a masterpiece," he thought. Before a sculptor begins her work she prepares a model in (d)__________. Then, all she needs to do is to cut away the surplus from a block of stone. She simply strikes a (e)_______________ with a heavy (f)________ and a statue is ready. As Rodin once said, "I choose a block of marble and chop off whatever I don't need." To make a (g)_____________ a printmaker draws an image on a surface with a greasy medium. Then the surface is dampened and rolled with (h)_________. It sticks only to the greasy parts and is rejected by the water. Next, the printmaker puts paper on the image and uses a (i)___________ to make a print.

Answer Key: a9, b3, c5, d1, e4, f7, g2, h8, i6

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 8

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

LETHAL LANGUAGE


The Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the British or Americans. On the other hand, the French eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans. The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than the British or Americans. The Italians drink excessive amounts of red wine and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

Conclusion: Eat and drink what you like. It's speaking English that kills you.

VOCABULARY
lethal - śmiercionośny, zabójczy
to suffer - tu: doznać, mieć
an excessive amount - nadmierna ilość

JOKE OF THE WEEK: Blondes, Blondes, Blondes


There is a brunette and 11 blondes hanging over the edge of a cliff off a piece of rope . They realize that the rope would break if one of them didn't let go and they would all fall to their deaths. The brunette starts this big heartwarming speech about how she is going to sacrifice herself for the others. At the end of the speech the blondes all clap .

VOCABULARY
an edge - krawędź
a rope - lina
heartwarming - podnoszący na duchu
to sacrifice - poświęcać
to clap - klaskać


Explore real

USEFUL QUOTATION


"Stereotypes are devices for saving a biased person the trouble of learning."
"Stereotypy oszczędzają osobie nastawionej nieprzychylnie trudu uczenia się."

Anonymous

DID YOU KNOW


For a nation of tea lovers, the British drink a lot of coffee. Whether it's the growing influence of continental Europe or just a simple change in tastes, research shows that coffee has actually replaced the traditional cup of tea as the nation's favourite drink.

VOCABULARY
an influence - wpływ
taste - gust, upodobanie
actually - w rzeczywistości

BUILD YOUR VOCABULARY


Use the following verbs to complete the text.
a. tend to
b. suggest
c. be
d. reduce
e. place
f. account for

Stereotypes can ________ (1) either positive or negative, but they are all unfair and misleading. In general, stereotypes __________ (2) indivi duals to a rigid, inflexible image. They do not __________ (3) the fact that human beings are complex and multidimensional, with unique attributes. Stereotypes ___________ (4) that people or groups of people are the same, when, in fact, they are quite different. Stereotypes about human beings __________ (5) dehumanize people, and ___________ (6) all members of a group into one, simple category.

Answer Key: 1c, 2d, 3f, 4b, 5a, 6e

HEAVEN AND HELL


Hell is a place where ... the British are the chefs; the Norwegians are the singers; the French are in charge of organization; the Americans are the brewers; the only logic is Irish; the speech therapists are Scottish; the Italians run the armed forces; all the economists are Brazilian; the Spanish are the road builders; and the common language is Dutch. Heaven is a place where ... all the police are British; all the environmentalists are Norwegian; the French are the chefs; all the salesmen are American; all the storytellers are Irish; all the distillers are Scottish; the opera singers are Italian; all the footballers are Brazilian; the Spanish run the holiday resorts; and the Dutch are the merchants.

VOCABULARY
a brewer - piwowar
a speech therapist - logopeda
a environmentalist - ekolog
a storyteller - gawędziarz
a distiller - producent alkoholu
a merchant - kupiec

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 7

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

Short story: We


JDJ Bachalski One day a pompous young minister used - in the presence of Edward VII - the royal pronoun "We" while referring only to himself. "Only two people are permitted to refer to themselves as 'We'," the king replied. "A king, and a man with a tapeworm inside him."

Edward VII, king of Great Britain and Ireland (1901-10), was the eldest son of Victoria and Albert. He was noted for his love affairs and extravagant living.

VOCABULARY
pompous - napuszony
a pronoun - zaimek
to refer - odnosić się, zwracać się
to permit - pozwalać
a tapeworm - tasiemiec
a love affair - romans

QUOTATION OF THE WEEKJDJ Bachalski "I didn't know he was dead. I thought he was British."
"Nie wiedziałem, że nie żyje. Myślałem, że jest Brytyjczykiem. "

Woody Allen

JOKE OF THE WEEK


JDJ Bachalski Did you hear what the English, the Irish and the Scots did when they heard the world was coming to an end?
The English all went out and got drunk.
The Irish all went to church.
The Scots had a closing down sale.

VOCABULARY
a closing down sale - wyprzedaż likwidacyjna

DID YOU KNOW?JDJ Bachalski In Britain there are different national teams depending on the kind of sport. During the Olympic Games there is one team representing the United Kingdom (i.e. England, Scotland, Wales and Northern Ireland) and one representing the Irish Republic. In cricket there are three teams: England, Scotland, and Ireland (for both Northern Ireland and the Irish Republic). In rugby there are four teams: England, Wales, Scotland, and Ireland. The most teams, five, take part in football championships. They are England, Wales, Scotland, and Northern Ireland and the Irish Republic.

Britons Tongue-in-Cheek


 • 543 Brits have been admitted to hospital in the last two years after opening bottles of beer with their teeth.
 • 3 Brits die each year testing if a 9V battery works on their tongue.
 • 58 Brits are injured each year by using sharp knives instead of screwdrivers.
 • 18 Brits had serious burns in 2000 trying on a new jumper with a lit cigarette in their mouth.
 • 142 Brits were injured in 1999 by not removing all the pins from new shirts

VOCABULARY
tongue-in-cheek - ironiczny, żartobliwy
to admit - tu: przyjąć
a tongue - język
a screwdriver - śrubokręt
a burn - oparzenie
to light - zapalić
a pin - szpilka

CHECK YOUR VOCABULARY


Fill in the gaps. One dash stands for one letter.

_ _ _ _ _ Elizabeth II is an Abba _ _ _ - and even has a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ of records by the Swedish _ _ _ _ _. According to a Palace insider, Her _ _ _ _ _ _ _ occasionally likes _ _ _ _ _ _ _ to their music. "She moves to the music," the _ _ _ _ _ _ told The Sun. The Queen's secret passion _ _ _ revealed after Prince Charles was _ _ _ _ _ _ _ to watch Abba _ _ _ _ _ _ _ Mamma Mia in the West End.London Tube
Answer Key:
Queen, fan, collection, group, Majesty, dancing, source, was, invited, musical

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 6

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

LOWER LEVEL


LUCKY DIRT

Alexander Fleming's famous discovery of penicillin at St Mary's Hospital in 1928 was caused by a speck of penicillium notatum mould (from a lab one floor below) accidentally contaminating an uncovered culture plate while he was away on holidays. Many years later when Fleming was touring a modern research laboratory he commented with interest upon the dust-free, air-conditioned environment in which its technicians worked. "What a pity you did not have a place like this to work in," his guide said. "Who can tell what you might have discovered in such surroundings." Fleming's reply? "Not penicillin!"

VOCABULARY
speck - drobina
mould - pleśń
to contaminate - zanieczyścić, zatruć
culture plate - naczynie do hodowania kultur bakterii
dust-free - czyste, o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza
surroundings - otoczeniePrzejdź na stronę


JOKE OF THE WEEK: The bad news is...


Doctor: I have some bad news and some very bad news.
Patient: Well, might as well give me the bad news first.
Doctor: The lab called with your test results. They said you have 24 hours to live.
Patient: 24 HOURS! That's terrible!! WHAT could be WORSE? What's the very bad news?
Doctor: I've been trying to reach you since yesterday.

VOCABULARY
a lab (laboratory) - laboratorium
to reach sb - skontaktować się


Never Mind!

USEFUL QUOTATION


"The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not."

"Jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, czego nie lubisz, picie tego, czego nie chcesz, i robienie tego, na co nie masz ochoty."

Mark Twain

DID YOU KNOW


Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times.

VOCABULARY
headphones - słuchawki
to increase - zwiększyć

CHECK YOUR VOCABULARY


Choose the correct alternative.
1. What organ sends the blood around the body?
2. Where are red cells, white cells and plasma found?
3. What is the name of the organ in the body that produces insulin and substances which help to digest food so that it can be used by the body?
4. What is the name for the line of bones down the centre of the back that provide support for the body and protect the spinal cord?
5. Where in the body of a woman or other female mammal does a baby develop before birth?

Answer Key: 1. Heart; 2. Blood; 3. Pancreas; 4. Backbone/spine; 5. In a womb/uterus;

TOP FIVE THINGS
YOU DON'T WANT TO HEAR DURING SURGERY


1. Nurse, did this patient sign the organs donation card?
2. Damn! Page 84 of the manual is missing!
3. Everybody stand back! I lost a contact lens!
4. Whoa, wait a minute, if this is his spleen, then what's that?
5. You know, there's big money in kidneys. Hell, he's got two of them.

VOCABULARY
surgery - operacja
manual - podręcznik
a contact lens - soczewka kontaktowa
spleen - śledziona

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 5

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

Short story: Secrets and Lies


In 1974, a Time magazine reporter doing research for a cover story on Jack Nicholson presented the actor with some disconcerting facts. He knew that the people whom he had been told were Nicholson's parents, John and Ethel May Nicholson, were actually his grandparents. Moreover, he knew that the woman whom he had been told was the actor's sister (June) was in fact John and Ethel May's eldest daughter. Why had Nicholson lied to him? He hadn't.

This was the first time Nicholson had learned of the cover-up himself! In 1937, the stigma of an unmarried woman giving birth was so great that the whole family had conspired to keep the truth a secret. "Such is the price of fame," he later quipped. "People start poking around in your private life, and the next thing you know your sister is actually your mother."

VOCABULARY
disconcerting - niepokojący, żenujący
a cover-up - próba zatuszowania faktów
a stigma - piętno
fame - sława
to quip - zażartować
to poke around - grzebać, szperać

QUOTATION OF THE WEEK"No success in public life can compensate for failure in the home."
"Sukcesy w życiu zawodowym nigdy nie zrekompensują porażki w domu."

Benjamin Disraeli, British politician (1804 - 1881)

JOKE OF THE WEEK: Recognize me?


A very dirty little boy came in from playing in the playground and asked his mother, "Who am I?"
Ready to play the game she said, "I don't know! Who are you?"
"WOW!" cried the child. "Mrs. Johnson was right! She said I was so dirty, my own mother wouldn't recognize me!"

VOCABULARY
to recognize - rozpoznać

DID YOU KNOW?Today, nearly one-third of all American children are born outside marriage.
Of those born within marriage, a great many will experience their parents' divorce before they reach age 18.
More than half of the nation's children will spend all or part of their childhood in never-formed or broken families.
In 1960, just 5.3 percent of children were born outside marriage.

FAMOUS MOTHERSMICHELANGELO'S MOTHER:
Can't you paint on walls like other children? Do you have any idea how hard it is to get that stuff off the ceiling?"

MONA LISA'S MOTHER:
"After all that money your father and I spent on braces, that's the biggest smile you can give us?"COLUMBUS' MOTHER:"I don't care what you've discovered, you still could have written!"

ALBERT EINSTEIN'S MOTHER:
"But it's your senior picture. Can't you do something about your hair? Styling gel, mousse, something...?"

VOCABULARY
a ceiling - sufit
braces - aparat ortodontyczny
senior - tu: maturalny

CHECK YOUR VOCABULARY


Finish the sentences:

1.My grandmother's husband is my ________________ .
2.My mother's grandmother is my ________________ .
3.My brother's sister is my ________________ .
4.My daughter's son is my ________________ .
5.My aunt and uncle's daughter is my ________________ .
6.My cousins' father is my ________________ .
7.My wife's mother is my ________________ .
8.My daughter's brother is my ________________ .
9.My brother's daughter is my ________________ .
10.My parents' only child is ________________ .

Answer Key:
1.grandfather; 2.great grandmother; 3.sister; 4.grandson; 5.cousin; 6.uncle; 7.mother-in-law; 8.son; 9.niece; 10.me

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 4

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

Short story: Vincent's Ear


JDJ Bachalski In 1935 the Museum of Modern Art (MOMA) sponsored America's first exhibition of the work of Vincent van Gogh. The American artist Hugh Troy - cynically assuming that many of those who flocked to the show were more interested in the lurid details of van Gogh's life than in his art - fabricated an "ear" from beef and mounted it in a small blue velvet display case above a card reading: "This was the ear that Vincent van Gogh cut off and sent to his mistress, a French prostitute, 24 December 1888." Troy's case was duly found by gallery staff and, prominently displayed, soon became a prime draw for the crowds.

VOCABULARY
to flock - tłumnie przybyć
lurid - niesamowity, trupi (o kolorze)
duly - w porę
a draw - atrakcja, wabik

PROVERB OF THE WEEK


All is not gold that glitters.
Nie wszystko złoto, co się świeci.

JOKE OF THE WEEK: Three Colour Jokes


- What happens when you throw a green rock into the Red Sea?
- It gets wet.

- What happens when you throw a red rock into the Black Sea?
- It sinks to the bottom.

- What fish is the most valuable?
- A goldfish.

DID YOU KNOW?


... dogs are not colourblind? It is a myth that dogs see a black and white world. Dogs see in color, but not the same way that we do. Veterinary ophthalmologists have determined that dogs are similar to people with red/green color blindness, so they can see bluish and greenish shades but not reddish ones. To a dog, a bright orange ball on a grassy lawn appears as a light greenish ball in greenish grass. Go fetch!

VOCABULARY
to be colourblind - być daltonistą
an ophthalmologist - okulista
Go fetch! - Aport!

RAINBOW FACTS


JDJ BachalskiThe colours of the rainbow are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. The phrase 'Richard Of York Gave Battle In Vain' is often used to remember the colours.

The sun gives off light called white light. But this light is actually made up of seven different colour wavelengths. We get rainbows because the drops of rain in the sky act like lots of tiny little prisms. The white light from the sun shines through them and the raindrops separate it into the seven colours, forming a rainbow. There is a myth that a pot of gold lies at the end of every rainbow.

VOCABULARY
indigo - głęboko niebieski
a wavelength - fala
a prism - pryzmat
a pot - garnek, dzbanek

CHECK YOUR VOCABULARY


Complete the following idioms with appropriate colours.

1. Don't drink too much unless you want to see _____ elephants.
2. The thieves were caught ___ - handed and are in jail now.
3. After the fight he came home with a ______ eye.
4. I definitely spend too much money, I am in the ____ again.
5. John won the lotto again. He was really born with a ________ spoon in his mouth.
6. When she saw my new dress, she got _____ with envy.

Answer Key:
1. pink, 2. red, 3. black, 4. red, 5. silver, 6. Green,

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o.o. 2006

Lekcja 3

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

Short story: A HITCH-HIKER


John was walking into Springfield one day when he was overtaken by a stranger driving in the same direction. John hailed him and asked, "Will you have the goodness to take my overcoat to town for me?"
"With pleasure," the stranger said, "but how will you get it again?"
"Oh, very easily," John replied. "I intend to remain in it."

VOCABULARY
a hitch-hiker - autostopowicz
to overtake - wyprzedzać
to hail - zatrzymać
an overcoat - palto, płaszcz
to reply - odpowiedzieć
to intend - zamierzać
to remain - pozostać

JOKE OF THE WEEK: Driver illegally parks


A driver tucked this note under the windscreen-wiper of his automobile. "I've circled the block for 20 minutes. I'm late for an appointment, and if I don't park here I'll lose my job. Forgive us our trespasses."
When he came back he found a parking ticket and this note: "I've circled the block for 20 years, and if I don't give you a ticket, I'll lose my job. Lead us not into temptation."

VOCABULARY
to tuck - wsunąć, włożyć
a windscreen wiper - wycieraczka
forgive us our trespasses - odpuść nam nasze winy
a block - kwartał, przecznica
lead us not into temptation - nie wódź nas na pokuszenie

DID YOU KNOW


The Channel Tunnel between France and Great Britain is the longest undersea tunnel in the world. It is 50km long, with the 39km undersea section. It actually consists of three tunnels: two running tunnels through which the trains travel, and a central service tunnel. On average, the tunnels lie 40 metres below the seabed of the English Channel. In accordance with the concession to operate the Channel Tunnel, Eurotunnel has submitted a proposal for a second Channel Tunnel.

VOCABULARY
undersea - podmorski
the seabed - dno morskie
in accordance with sth - zgodnie z czymś
a concession - koncesja
to submit - złożyć
a proposal - propozycja

Five Signs You Have a Bad Airplane Pilot


1. You overhear him say on the intercom "Hey, Pedro, What's this gizmo do?"
2. For the past two hours, you've been going straight up.
3. He's wearing a Domino's Pizza uniform.
4. Over P.A. you hear, "Heh, heh, heh, this plane sucks, heh, heh, heh".
5. As you get on the plane you recognize the pilot as the same guy who drove your taxi to the airport.

VOCABULARY
to overhear - przypadkiem podsłuchać
a gizmo - infml ustrojstwo, urządzenie
P.A. = public address (system) - system nagłaśniający
It sucks! - infml To jest do bani!
to recognize - rozpoznać

CHECK YOUR VOCABULARY


Put the following words into four categories:

bus terminal, coach, drive, driver's seat, engine driver, gangway, land, passenger jet, passenger train, pilot, platform, quay, sail, station, take off, voyage

By rail

By bus

By sea

By air

 

. . .


 
 

. . .


 
 

. . .


 
 

. . .


 

Answer Key:
by rail: platform, passenger train, station, engine driver; by bus: driver's seat, bus terminal, coach, drive; by sea: quay, sail, gangway, voyage; by air: take off, passenger jet, land, pilot.

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o. o. 2005

A - Z

Lekcja 2

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski


LOWER LEVEL


Short story: Feet on the Ground

"I telephoned my grandparents the other day," Brad Pitt once recalled, "and my grandfather said to me, We saw your movie." "Which one?" I said, and he shouted, "Betty, what was the name of that movie I didn't like?" I thought that was just classic. I mean, if that doesn't keep your feet on the ground, what would?"

VOCABULARY
to have/keep your feet on the ground - stąpać twardo po ziemi
to recall - przypomnieć sobie
classic - super, niezłe

JOKE OF THE WEEK


A man goes to the cinema to see a mystery. He finds his seat in the cinema, but it's too close to the screen. He whispers to the usher, "In the first row, I'll be able to see half the screen only. Get me a better seat, and I'll give you a handsome tip. "The usher moves him to the back row, and the man hands the usher a quarter. The usher looks at the quarter and then leans over and whispers, "The wife did it."

VOCABULARY
a mystery (film) - kryminał
an usher - bileter
a row - rząd (np. krzeseł)
handsome - tu: znaczny, hojny
a tip - napiwek
a quarter - ćwierćdolarówka
to lean over - pochylać się


My home is my castle!

USEFUL QUOTATION


"A good film is when the price of the dinner, the theatre admission and the babysitter were worth it."

"Film tylko wtedy można uznać za dobry, gdy cena kolacji, biletu i koszt wynajęcia opiekunki do dziecka były go warte."

Alfred Hitchcock

DID YOU KNOW


101 Dalmatians and Peter Pan (Wendy) are the only two Disney cartoon features with both parents that are present and don't die during the movie.

VOCABULARY
a Dalmatian - dalmatyńczyk
a cartoon feature (film) - pełnometrazowy film animowany

BUILD YOUR VOCABULARY


Complete the following sentences with adjectives from the box:
artsy, entertaining, hilarious, light, mainstream, thought-provoking.

 1. If we go to a movie, I would like to see a __________ comedy.
  I don't want to have to think - I just want to be entertained.
 2. Most movie theaters are primarily interested in making money, so they prefer to show ________________ movies which have a greater earning potential.
 3. That movie was _________________.
  I have never laughed so hard in my life.
 4. Although the story was simple and the acting was average,
  I thought the movie was still very ___________ .
 5. That new Swedish film was so _____________ that we were up all night discussing it.
 6. I thought the movie was really strange. Why was half of it in black and white? Why did she keep dreaming in French? I think the whole thing was just a little too _______ for me.

Answer Key

1. light, 2. mainstream, 3. hilarious, 4. entertaining, 5. thought-provoking, 6. artsy

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o. o. 2005

A - Z

Lekcja 1

kurs przygotowany przez szkołę JDJ Bachalski dla portalu angielski.edu.pl

 


Przejdź na stronę JDJ Bachalski

LOWER LEVEL


Short story: Paul McCartney's Scrambled Eggs

Paul McCartney's classic song "Yesterday", which was voted the most popular song of the 20th Century in a 2001 BBC poll, had music long before the lyrics were written. Until he came up with "Yesterday" McCartney used a curious temporary phrase while composing the song. The working words? "Scrambled eggs." Look at the last stanza of the song:

"Scrambled eggs"
"Good for breakfast, dinnertime or brunch
Don't buy six or twelve, buy a bunch
And we'll have lunch on scrambled eggs
Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday."

VOCABULARY
scrambled eggs - jajecznica
a poll - badanie opinii publicznej
lyrics - tekst piosenki
to come up with - wymyślić
a stanza - zwrotka
brunch - (breakfast + lunch) późne śniadanie
a bunch - kilka

JOKE OF THE WEEK


"Haven't I seen your face before?" a judge demanded, looking down at the defendant. "You have, Your Honor," the man answered hopefully. "I gave your son violin lessons last winter." "Ah, yes," recalled the judge. "Twenty years!"

VOCABULARY
to demand - tu: zapytać
a defendant - oskarżony
hopefully - z nadzieją
to recall - przypomnieć sobieAsk authorities!


USEFUL QUOTATION


"It's easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself. "

"Granie na instrumencie to łatwa sprawa: wystarczy tylko w odpowiednim momencie nacisnąć właściwy klawisz, a instrument zagra sam. "

J.S. Bach


DID YOU KNOW


Music is good for your digestion. There is a rule that the faster the beat, the faster you eat. Research shows that people take fewer forkfuls per minute when listening to slow rhythms. And slow music is better for your digestion than no music at all. It is good to include soothing music on your dinner menu because it encourages conversation.

VOCABULARY
digestion - trawienie
beat - rytm
research - badania
a forkful - kęs (mieszczący się na widelcu)
soothing - kojąca, łagodna
to encourage - zachęcać, sprzyjać

JDJ Bachalski | oddziały | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     . . . . .     angielski.edu.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wypisać się z listy zaloguj się na swoje konto w portalu
http://www.angielski.edu.pl/member.php.html.
Jeżeli nie pamiętasz hasła/loginu wystarczy, że podasz
tam swój adres email, by otrzymać przypomnienie danych.

Jeśli masz jakieś uwagi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© JDJ Bachalski sp. z o. o. 2005

A - Z

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Główna Inne
Loading ...